Blovstrød-borgerne efterlyser et snarligt borgermøde

Borgerne: "Kan vi ikke snart få en orientering om, hvad planerne er omkring børneinstitutionerne mm. i Blovstrød?" 

Helhedsplanen forudsætter bl.a., at alle kommunens ejendomme på Byagervej nedlægges. Foto: AOB

Helhedsplanen forudsætter bl.a., at alle kommunens ejendomme på Byagervej nedlægges. Foto: AOB

BORGERMØDE  Som AOB skrev i mandags (LÆS HER) efterlyser Blovstrød-borgerne et borgermøde, hvor kommunen fortæller om planerne for Børne- og Læringsbyen i sin helhed. Men også mere konkret om Blovstrød Børnehus 2, som bliver placeret ved Byagervej, hvor der også er planer om at etablere to nye parkeringsområder - til trods for at der i forvejen er tre P-områder ved vejen. 

Som det fremgår af planen, regner man på sigt med at etablere 2 nye p-arealer ved Byagervej - ud over de 3, der er i forvejen. Samtidig udvides p-arealet ved Netto. Mellem de to nye p-pladser opføres Børnehus 2 samt et uderum. Grafik: AOB

Som det fremgår af planen, regner man på sigt med at etablere 2 nye p-arealer ved Byagervej - ud over de 3, der er i forvejen. Samtidig udvides p-arealet ved Netto. Mellem de to nye p-pladser opføres Børnehus 2 samt et uderum. Grafik: AOB

Pladser nok til småbørnene?
De mange nye tilkomne småbørnsforældre ønsker også mere konkret oplyst, om der er pladser nok i Blovstrød til deres børn. Der er forlydende om, at man vil forlænge den tidligere nedlagte - men nu genåbnet - børneinstitution 'Klatretræet' ud over den 1. marts 2019. Men kan det ikke oplyses mere konkret, om det er en realitet, og om det løser de akutte børnepasningsproblemer? Samtidig har det også været foreslået, at Børnehus 2 igangsættes et år tidligere. Hvad siger kommunen?

En ny Blovstrød-familie har fået tilbudt en vuggestueplads helt i Lynge - er det den rigtige løsning? Arkivfoto: AOB

En ny Blovstrød-familie har fået tilbudt en vuggestueplads helt i Lynge - er det den rigtige løsning? Arkivfoto: AOB

Piller ved  Grønholmen
Andre har gjort indsigelse mod, at man i helhedsplanen har lagt op til, at man vil pille ved Grønholmen og gadekæret ved bla. at bygge broer ud i kæret, samt opføre bålhytter, shelters og en arena.

Man mener, at disse forslag helt klart strider mod 'Lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød', samt mod en gadejordsfredning afsagt som en fredningskendelse af Overfredningsnævnet. 

"Pil ikke ved Grønholmen og vores gadekær," står der i en flyer, som er uddelt i et større område af Blovstrød. Arkivfoto: AOB

"Pil ikke ved Grønholmen og vores gadekær," står der i en flyer, som er uddelt i et større område af Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Billed-eksempler fra helhedsplanen, hvor man foreslår, hvad der kan etableres på den fredede Grønholmen. Fotos: Autens

Billed-eksempler fra helhedsplanen, hvor man foreslår, hvad der kan etableres på den fredede Grønholmen. Fotos: Autens

Flere kræver et orienterende borgermøde, som bør afholdes inden fristen for kommentarer til helhedsplanen udløber, som er den 10. september.

Borgmesteren svarer
AOB har forelagt problematikken for borgmester Karsten Längerich, som siger: 
”Først og fremmest glæder jeg mig over, at der er så stor interesse for at bosætte sig i Blovstrød. For år tilbage havde det daværende byråd drøftelser af, hvorvidt man skulle lukke Blovstrød Skole på baggrund af de faldende elevtal. Byrådet valgte heldigvis en anden og mere offensiv strategi – nemlig at satse på udvikling frem for afvikling. Det betyder, at vi skal finde plads til i alt 300 vuggestue- og børnehavebørn i den kommende periode.

Derfor har byrådet afsat 80 mio. kr. til dette og yderligere 10 mio. kr. til en ny klub. Byrådet har også besluttet, at kapacitetsudvidelsen skal ske indenfor lokalplanområdet, som allerede er udlagt til offentlige formål som daginstitutioner, skole mv. Dette vil sikre en sammenhæng mellem dagtilbud og skole, hvor der er en rød tråd i børnenes liv, og hvor bygninger kan anvendes fleksibelt efter de behov, der svinger med børnetallene."  

Karsten Längerich fortsætter: "Forældrerepræsentanter, ledere og medarbejdere fra alle institutioner i området har drøftet ønsker og muligheder i den kommende udvikling af institutionerne, og nu ligger der et forslag til en helhedsplan, som udgangspunkt for en høring og en efterfølgende drøftelse forud for en beslutning om udviklingen. Der er tale om et bruttokatalog af gode forslag, og det udvalg og byråd nu skal forholde sig til er, hvorvidt den udarbejdede plan lever op til byrådets forventninger.

Høringssvar fra borgerne efterlyses
Jeg vil opfordre alle borgere med noget på hjerte til, at afgive et høringssvar.  Jeg har noteret mig ønsket om et borgermøde, og det synes jeg er en god idé. Jeg kan høre på debatten, at der eksempelvis er misforståelser ift. de skitserede placeringspladser i den vedlagte rapport. Den indtegnede mulige p-plads modsat Nettos parkeringsplads er eksempelvis tiltænkt mulig cykelparkering, selvom det ikke fremgår tydeligt af tegningen. Byrådet har for et år siden drøftet principskitsen for placeringen af institutionen – det er den der i øjeblikket arbejdes efter.

Borgermøde i oktober
Men det er godt med et møde når høringen om principper og pædagogisk vision i en helhedsplan er afsluttet. Her vil vi på baggrund af høringssvar mv. kunne drøfte udformning, udfordringer mv. Et borgermøde i Blovstrød i oktober kan også indeholde opfølgning på et nyt budget, boligudviklingen i området, andre projekter og vise Blovstrød-borgerne alt det spændende der sker. ”

Kapacitetsudfordringen
Borgmesteren slutter: ”Det er helt reelt, at der er pres på institutionspladser i Blovstrød.  De nye borgere flytter lidt hurtigere ind, og har en lidt anden profil, end antaget i befolkningsprognoserne, da de har flere børn end forudsat i prognoserne. 

Det skal vi selvfølgelig handle på; og allerede i går - på torsdagens byrådsmøde - blev dette drøftet."