Nyt indsamlingssystem for husholdningsaffald

Udrulning af et helt nyt indsamlingssystem påbegyndes til næste år.

Udrulning af et nyt indsamlingssystem er planlagt at starte til næste år, og konsekvensen kan blive, at en husstand skal have op til tre affalds-beholdere stående  tæt ved sin ejendoms indgangparti . Foto: Norfors

Udrulning af et nyt indsamlingssystem er planlagt at starte til næste år, og konsekvensen kan blive, at en husstand skal have op til tre affalds-beholdere stående tæt ved sin ejendoms indgangparti. Foto: Norfors

HUSHOLDNINGSAFFALD  Klima- og Miljøudvalget besluttede allerede i 2016 at indgå i et fælles affaldsprojekt for de fire interessentkommuner i Norfors. Formålet med projektet var bl.a. at udarbejde et forslag til et indsamlingssystem for husholdnings-affald.

Interessentkommunerne er Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal, og de har nu indgået en fælles målsætning om at udsortere glas, papir, metal, blandet plast og pap i en ny fælles affaldsplan. Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget har netop behandlet emnet, og udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at affaldssystemet indføres.

Alt tyder således på at ordningen bliver godkendt, og den vil blive frivillig, men hvis den enkelte borger vil følge forslaget 100% bliver konsekvensen, at man skal have tre 240-litter beholdere stående tæt ved sin ejendoms indgangparti (2 to-kammer beholdere + 1 skraldeboks). Begge beholdere skal som udgangspunkt tømmes hver 4. uge.

I mange tilfælde skal man også ændre indretningen i sit køkkenskab for at give plads til opbevaring af bare nogen af de fem forskellige affaldprodukter (glas, papir, metal, blandet plast og pap samt almindelig køkkenaffald).

Hvis man ikke ønsker at følge ordningen, skal man dog alligevel have en ny skraldeboks, som er højere end det nuværende affaldsstativ. I forslaget står der ikke beskrevet, hvordan man skal behandle de ovennævnte udsorterede enheder, hvis man ikke er med i ordningen. Skal man selv aflevere enhederne på genbrugspladsen?

I planen oplyses følgende:
For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

 • Det er frivilligt for en-familieboliger (og rækkehuse), om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden. 
 • Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på boligen som muligt.
 • Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne.
 • Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne. I alt bliver den pris, hver husstand skal betale for at være med i ordningen, cirka 460 kr. pr. år.

Sorteringssystemer i enfamilie-boliger
Enfamilieboliger vil primært skulle sortere deres affald i et 2 x 2-kammersystem. 2 x 2- kammersystemet består af to beholdere på 240 liter, som indvendigt er opdelt i to kamre. I beholderne skal affaldstyperne papir, glas, metal og plast sorteres.

2-kammersystemet består af en 240 liter beholder, som indvendigt er opdelt i to kamre.

2-kammersystemet består af en 240 liter beholder, som indvendigt er opdelt i to kamre.

Konkret vil implementeringen af et 2 x 2-kammersystem foregå som følger:

 • Hver enfamiliebolig er som udgangspunkt tilmeldt to beholdere til sortering af fire genanvendelige affaldstyper
 • Hver enfamiliebolig kan afmelde én eller begge beholdere, hvis det ønskes (se nedenstående illustration for en uddybning af valgmuligheder)
 • Beholderne afhentes på tømningsdagen ved standplads (dvs. et bestemt sted på grunden, hvor beholderne står klar til afhentning)
 • Mellem tømmedage kan beholderne stå, hvor borgerne finder det bedst
 • Borgerne tilbydes en SMS-løsning, der minder dem om, at beholderne skal køres frem til tømning, hvis de ikke står på standpladsen 
Forskellige valgmuligheder. Som det fremgår af illustrationen, kan man vælge, om man vil have to, én eller slet ingen beholder men kun en skraldeboks. Illustration: Norfors

Forskellige valgmuligheder. Som det fremgår af illustrationen, kan man vælge, om man vil have to, én eller slet ingen beholder men kun en skraldeboks. Illustration: Norfors

Tidsplanen siger, at udrulningen af det nye indsamlingssystem påbegyndes til næste efterår.