Byggemodning i fuld gang

Der er nu gravet ud til alle veje i de to nye bebyggelser 'Frugtlunden' og 'Grønningen', endvidere er kloakeringen startet op

Nu kan man allerede klart fornemme   de grønne arealers størrelser og boligernes placering i relation til vejanlæggene. Foto: AOB

Nu kan man allerede klart fornemme de grønne arealers størrelser og boligernes placering i relation til vejanlæggene. Foto: AOB

BYGGEMODNING  Mange gravemaskiner har nu i en måneds tid arbejdet på 'Frugtlundens' og 'Grønningens' jorde - den tidlige kirkejord. Byggemodningen af de to byggefelter er i fuld gang, og alle vejanlæg er rømmet for jord, og hvor midlertidige mulddepoter hober sig op. Man kan nu klart fornemme de grønne arealers størrelser og bebyggelsernes placering i relation til vejanlæggene.

Det næste, der nu er igang, er, at der i vejkasserne graves ud til hoved-kloakken og senere etableres fremføring af de øvrige forsyningsledninger - dvs. el, vand, fjernvarme, fibernet, mm.

Hoved-kloakeringen i vejen er nu i fuld gang. Foto: AOB

Hoved-kloakeringen i vejen er nu i fuld gang. Foto: AOB

Partnerne Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen fra Land Development    fortæller om et nyt avanceret afvandingsprincip, som etableres ved alle de nye lokale veje i de to bebyggelser. Foto: AOB

Partnerne Jonas Berthelsen og Søren Due Hansen fra Land Development fortæller om et nyt avanceret afvandingsprincip, som etableres ved alle de nye lokale veje i de to bebyggelser. Foto: AOB

Avanceret afvandingspricip
Afvandingen af vejene bliver efter et nyt avanceret princip, med et linjeafløbssystem, hvor der langs kantstenene nedlægges beton-vandrender, men hvor regnvandet kan trænge igennem stenene og ned til et underliggende opsamlingsrør. Der er således ingen afløsriste, men kun den gennemgående 'porøse' vandrende, hvilket bevirker, at overfladevandet forsvinder med det samme, når det regner, og der vil aldrig opstå vandpytter langs kantstenene.

Systemet, som hedder d:RAin, består af en beton-vandrende, og er en kombination mellem et linjedræn og en vandrende. Det fungerer således, at vandet kan trænge igennem den øverste del, mens den nederste del ikke er gennemtrængelig. Hullet i stenen virker som et rør.

Systemet, som hedder d:RAin, består af en beton-vandrende, og er en kombination mellem et linjedræn og en vandrende. Det fungerer således, at vandet kan trænge igennem den øverste del, mens den nederste del ikke er gennemtrængelig. Hullet i stenen virker som et rør.

Støjgener
Ved støjmålinger har det vist sig, at NEFFs nuværende kølekompressorer støjer så meget, at det ville genere den nye tættest beliggende rækkehus-bebyggelse. Derfor har Land Development indgået en aftale med NEFF, om at bekoste og ændre kompressorernes placering, idet man flytter dem fra taget og ned i terræn, hvor de samtidig bliver støjafskærmet, hvorved man løser støjproblemerne.