De grønne kiler omkring det nye Blovstrød

Forvaltningen har netop forelagt et udkast til en rammelokalplan for teglværks-kvarteret syd for Sortemosevej. I den forbindelse har man indarbejdet en række grønne kiler omkring det nye Blovstrød

Som det fremgår af luftfotoet, er der tale om seks grønne kiler, der udgår fra det nye Blovstrød-område. Planen er udarbejdet i forbindelse med det netop nu forelagte udkast til en ramme-lokalplan for teglværkskvarteret, jf. nedenstående planer. 

Som det fremgår af luftfotoet, er der tale om seks grønne kiler, der udgår fra det nye Blovstrød-område. Planen er udarbejdet i forbindelse med det netop nu forelagte udkast til en ramme-lokalplan for teglværkskvarteret, jf. nedenstående planer. 

På baggrund af byrådets beslutning tidligere på året om igangsættelse af en lokalplan for området syd for Sortemosevej - nu benævnt 'teglværkskvarteret' - er der nu udarbejdet udkast til et lokalplanforslag og en miljøvurdering.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan overføres fra landzone til byzone med henblik på fremtidig anvendelse til boligbebyggelse og rekreative fælles friarealer.

I forslaget lyder det bl.a.: Bebyggelsen skal placeres og udformes så terrænformerne understreges, og værdifulde landskabelige kig bevares. Den biologiske mangfoldighed skal øges, og de grønne friarealer skal udformes med en varieret og egnskarakteristisk biodiversitet samt en varieret anvendelse.

Lokalplanens område opdeles i en række delområder, som må anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav bebyggelse (række- og kædehuse), offentlige formål, børneinstitution og offentligt tilgængelige, grønne friarealer til brug for rekreative formål og naturarealer.

I lokalplanen fastlægges vej- og stiforhold, hvor der skabes vejadgang fra Sortemosevej ved 'Lyngby Tømmerhandel' og fra Blovstrød Teglværksvej. Stierne skaber forbindelse mellem stisystemet i 'det nye Blovstrød' og Allerød Station og Allerød Sø.

Rammelokalplanen inddeler området i 8 delområder som vist på kortet. 'A' er grønne områder og 'B' står for boligområder. På nedenstående plan er vist et oplæg til, hvordan de enkelte områder kan bebygges.

Rammelokalplanen inddeler området i 8 delområder som vist på kortet. 'A' er grønne områder og 'B' står for boligområder. På nedenstående plan er vist et oplæg til, hvordan de enkelte områder kan bebygges.

I forhold til udviklingen af teglværkskvarteret retter rammelokalplanen et særligt fokus på den overordnede sammenhæng og struktur i området, herunder:
• sammenhæng med de værdifulde naturomgivelser,
• hensynet til de landskabelige værdier, 
• disponering af områdets vejadgang og stiforbindelser,
• placering og udformning af grønne, rekreative arealer.

Området forventes udbygget med 350 – 400 boliger med henblik på indflytning i 2018 – 2023. 

Teknik- og Planudvalget har i går (mandag) behandlet Forvaltningens forslag og har indstillet, at planforslaget oversendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på vedtagelse som forslag. 

AOB vil i en senere artikel gennemgå detaljerne i dette nye rammelokalplanforslag.

Illustrationsplan fra rammelokalplanforslaget

Illustrationsplan fra rammelokalplanforslaget