Blovstrød Børnehus bør udvides

Forvaltningen foreslår, at 'Blovstrød Børnehus' udvides og dermed tilpasses behovet fra bl.a. den nye boligbebyggelse i Blovstrød

På sigt bør 'Blovstrød Børnehus' udvides i relation til den nye Blovstrød-bebyggelse. Illustration AOB

På sigt bør 'Blovstrød Børnehus' udvides i relation til den nye Blovstrød-bebyggelse. Illustration AOB

I forbindelse med udbygningen i Blovstrød fastslår Forvaltningen, at der er behov for en udvidet pladskapacitet på dagtilbudsområdet i Blovstrød.

Af referatet fra Børne- og Skoleudvalgets møde i går (13. august) står der bl.a. følgende: "I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 har byrådet planlagt en fysisk udbygningsplan for Blovstrød Børnehus’ afdelinger på Byagervej, og projektet er indarbejdet i investeringsoversigten."

Der er dog endnu ikke blevet afsat økonomi til projektet, idet det af budgetforliget fremgår: 'Beløb indarbejdes i budget 2016, idet udbygningen er en konsekvens af den nye bydel i Blovstrød og finansieres af jordsalg herfra'.

Starter i Blovstrød
I byrådets budgetforlig fra 2014-17 er det besluttet, at 'Der skal arbejdes ud fra en faglig og fysisk udviklingsplan i alle kommunens områder. På grund af boligudbygningen startes i Blovstrød'.

I referatet anføres endvidere: Siden byrådets beslutning er Børnehuset Tusindbassen og Børnehuset Klatretræet fusioneret til Blovstrød Børnehus, og overflytningen af børn og personale fra børnehuset Klatretræet til bygningerne på Byagervej er påbegyndt. Det er imidlertid ikke muligt at rumme alle børnene i de to bygninger på Byagervej fremadrettet. 

Den maksimale pladskapacitet i bygningerne på Byagervej 4 og 8A (jf. nedenstående plan) er 36 vuggestuepladser og 62 børnehavepladser. Derudover er der p.t. 12 dagplejebørn i Blovstrød.

Dagtilbudspladser vil stige
På baggrund af dagtilbudsprognosen 2016-19 forventes det, at udbygningen af Blovstrød vil medføre, at efterspørgslen på dagtilbudspladser stiger med ca. 65 dagtilbudspladser. I 2020 forventes efterspørgslen på dagtilbudspladser at være 75 0-2 års pladser (heraf dagplejens 12 pladser) og 99 3-5 års pladser.

Kapaciteten udvides
Boligudbygningen i Blovstrød vil kræve, at kapaciteten i området udvides. Forvaltningen foreslår derfor, at kapacitetsudvidelsen sker ved at nedlægge udlejningsboligerne på Byagervej 8B, som herefter ombygges og udvides med henblik på at kunne anvendes til dagtilbud i tilknytning til den nuværende institution. 

Forvaltningen foreslår, at bygningen længst mod øst (Byagervej 8B) udvides til Blovstrød Børnehus ved en ombygning og udgør i alt ca. 300 m2 for de to etager

Forvaltningen foreslår, at bygningen længst mod øst (Byagervej 8B) udvides til Blovstrød Børnehus ved en ombygning og udgør i alt ca. 300 m2 for de to etager

Inddragelse af Byagervej 8B
Stueplan og 1. sal kan ombygges til daginstitution, og der er 120 og 180 m2 i de to etager.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til den konkrete indretning af bygningen, men blot anslået, at der skal indrettes 4-5 grupperum, hvoraf det ene skal stilles til rådighed for dagplejens legestue. 

Ved inddragelse af 8B til daginstitution, vil pladskapaciteten på dagtilbudsområdet i Blovstrød kunne øges med 60-80 pladser, hvilket forventes at være tilstrækkeligt til at rumme det forventede pladsbehov frem til år 2020.

Ejendomsafdelingen har anslået en m2-pris for ombygning og renovering af de 300 m2 til 15.000 kr./m2. Dvs. at indretning af de to etager i bygningen med lettere tilpasning af udearealer skønnes at ville koste ca. 4,5 mio. kr. ekskl. moms. 

Hvis der ikke afsættes ressourcer til at øge pladskapaciteten i Blovstrød, må det forventes, at det ikke fremover vil være muligt at dække efterspørgslen på dagtilbudspladser i Blovstrød. Det betyder, at borgere, som flytter til det ny boligbyggeri i Blovstrød, ikke kan være sikre på at få tilbud om en dagtilbudsplads i Blovstrød, men vil derimod kunne forvente at få et dagtilbud i Allerød Kommune, hvor der er ledig kapacitet. 

Administrationens forslag
Som opfølgning på 'Den fysiske Udviklingsplan på Dagtilbudsområdet' foreslår Forvaltningen, at Børn- og Skoleudvalget oversender ønske om, at der afsættes 4,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016 til projektet 'Fysisk udviklingsplan, Blovstrød: om- og tilbygning af Blovstrød Børnehus' med anbefaling af renovering af Byagervej 8B.

Det skal bemærkes, at Forvaltningen ikke kan anvise finansiering, og foreslår derfor, at finansieringen sker af kassebeholdningen. I følge det tidligere budgetforlig besluttede man som nævnt, at udbygningen finansieres af indtægter fra jordsalget i Blovstrød.

Forslaget blev oversendt til de endelige budgetforhandlinger.