Anonym borger sætter spørgsmålstegn ved, om Ny Allerødgård kan indrettes til skole

Indretning af Ny Allerødgård til en privatskole er yderst vanskelig, mener en anonym borger

Bygningsreglementet siger: "Ved altangange bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m." Rækværkerne på 1. salen er pt. ca 1,0 m. Foto: AOB

Bygningsreglementet siger: "Ved altangange bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m." Rækværkerne på 1. salen er pt. ca 1,0 m. Foto: AOB

Alt Om Blovstrød har modtaget en anonym henvendelse fra en borger, som mener, at det bliver meget vanskeligt at få indrettet Ny Allerødgård til en privatskole. Normalt optager AOB ikke anonyme henvendelser - når vi ikke kender afsenderen, som i dette tilfælde er: "anonymalleroedborger@gmail.com". Vi gør her en undtagelse, idet mailen bl.a. også er sendt til samtlige byrådsmedlemmer i Allerød Kommune.

Vi har mailet tilbage til den anonyme borger og spurgt, hvad der er hans bevæggrunde for ikke at opgive sit navn/stilling? Redaktionen har endnu ikke fået noget svar.

Borgeren skriver bl.a. følgende:
Denne henvendelse er rettet til byrådets medlemmer, da privatskolens ivrighed for indskrivning, skal sættes i et perspektiv, som har fæste i byggeloven.  

Ønsket om at etablere en privatskole på Ny Allerødgård er yderst vanskelig, da bygningen er tilrettelagt til kontor.  

Som borger i nabolaget er det interessant at følge, dog bringer en tjep gennemgang af bygningen og de eksisterende byggetilladelser uklarhed om, hvorvidt det er lade sig gørligt. 

Den nuværende tilladelse omfatter 120 kontorpladser, og nu vil man etablere skole til 480 børn og dertil kommer lærere, inspektøren, kontoransatte m.fl.  

Der er tale om mere end en firedobling, hvilket i sagens natur må medføre behov for mange flere flugtveje.

Elevernes sikkerhed ikke tilgodeset
Borgeren skriver videre: Særligt på 1. sal er elevernes sikkerhed ikke tilgodeset. En god ven har set på bygningen og tegningerne, og ser kun store udfordringer, da bygningen ikke er i nærheden af at følge intentionerne i bygningsreglementet til skoleformål. 

Det er usandsynligt, at bygningsinspektøren vil tillade det viste udkast, uden at der etableres reelle flugtvejstrapper udvendigt på bygningen fra 1. sal. Der til kommer, at klasselokalerne ikke er brandceller, som normalt kræves for at yde beskyttelse mod brand f.eks. i gårdrummet. 

En brand i gårdrummet (selv når den er vandsprinklet) kan medføre røg som bevirker indespærring af langt de fleste elever i klasselokalerne på begge etager. 

Dagslys og lydforhold
Dertil kommer hvordan børnenes skolegang vil opleves i en bygning, hvor dagslys ikke er optimal og lydforholdene er hårde. Adgangen til dagslys i klasselokalerne må kræve megen kunstig lys, for at være brugbare, hvis de slet og ret kan opfylde byggelovens krav, som er skærpet siden 2002. Ligeså er lydforholdene skærpet og fremstår med hårde overflader. 

Med rettidig omhu
Det ligger mig på sinde, at bringe dette frem med rettidig omhu, for ikke at byens skolesøgende børn bringes i en vildfarelse. Enten de børn som bliver indskrevet i et fatamorgana-byggeri. Eller de børn som forbliver tilbage på de udmærkede folkeskoler, som måtte affolkes midlertidigt. 

Borgeren har vedhæftet 3 planer med en hel del flere bemærkninger.

AOB mener
AOB mener, at mange af de af borgerens fremførte forhold er rigtige, men mon ikke de - ved bygherrens (Kongeegen A/S v. Ib Henrik Rønje) hjælp - alle kan løses?