Motorbane på det militære område

Militæret planlægger at opføre en styre- og bremsebane på i alt 6.500 m2 på øvelsesområdets højeste punkt. 

Militæret planlægger etableringen af en styre- og bremsebane på ialt 6.500 m2 nord for forvaltningsskolen - markeret med gult på kortet. Miljøstyrelsen har tidligere udsendt en partshøring til de beboere i bl.a. Blovstrød, som vil blive berørt af det ansøgte projekt.

Militæret planlægger etableringen af en styre- og bremsebane på ialt 6.500 m2 nord for forvaltningsskolen - markeret med gult på kortet. Miljøstyrelsen har tidligere udsendt en partshøring til de beboere i bl.a. Blovstrød, som vil blive berørt af det ansøgte projekt.

MOTORBANE   Vi har tidligere skrevet om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som ønsker at anlægge en styre- og bremsebane til brug for omskoling af kørere. Banen er planlagt etableret på det militære øvelsesområde nord for forsvarets forvaltningsskole - det er ca. på det højeste punkt i området.

Styre- og bremsebanen bliver ca. 225 m lang og 30 m bred, og det samlede areal for anlægget bliver på ca. 6.500 m2. Banen forsænkes, og den vil være omkranset af en støjvold med en højde på min. 3 meter, der reducerer støjpåvirkningen af omgivelserne fra øvelserne på banen. 

Støjberegningerne afspejler ikke, hvordan støjen reelt vil opleves
Det er dog givet, at aktiviteterne vil give et støjtilskud i både Birkerød- og Blovstrød-området, og Miljøstyrelsen har således tidligere udsendt en partshøring til de beboere i både Birkerød og Blovstrød, som vil blive berørt af det ansøgte projekt.

En gruppe Birkerød-borgene påpeger bl.a. at…
- Motorbanen vil udgøre endnu en støjende aktivitet på kaserneområdet

- Den fysiske placering af kørebanen er ikke hensigtsmæssig; højt placeret, tæt på store boligområder (ned til 600 meter til nærmeste bolig) og uden naturlig landskabsmæssig støjdæmpning

- Støjbelastningen er alene teoretisk beregnet, og der anvendes en gennemsnitlig beregningsmetode, som ikke afspejler hvordan støjen reelt vil opleves

- Den beregnede støjbelastning tager ikke højde for støjimpulser og støj under 63 Hz

- Der er allerede en ny renoveret motorbane på Slagelse Kaserne med bedre trafikale tilgangsforhold og beliggende 4 gange længere væk fra beboelsesområder end ved Høvelte

- Der er stort set ingen begrænsninger i anvendelsen af motorbanen, idet den skal kunne bruges i tidsrummet 07-22 på hverdage, i weekender i op til 150 dage om året.

Hvordan militæret iøvrigt vil klare støjgenerne til forsvarets egen forvaltningsskole, som ligger direkte op til den planlagte motorbane, er der ikke redegjort for.

Mulighed for at afgive høringssvar
Allerød Kommune oplyser nu, at etableringen af en sådan bane kræver en række tilladelser. Staten er myndighed på at VVM-screene anlægget. Når denne er afgjort, vil anlægget skulle have landzonetilladelse, miljøgodkendelse og en byggetilladelse, hvor Allerød Kommune er myndighed.

Allerød Kommune blev hørt som berørt myndighed i november 2017, og kommenterede på en række faglige og tekniske forhold. Forvaltningen har siden været i dialog med Forsvaret og Miljøstyrelsen, hvilket har ført til en række ændringer i projektet.

Når VVM-screeinggsafgørelsen modtages fra Miljøstyrelsen vil Allerød Kommune begynde arbejdet med godkendelserne. Som led i kommunens myndighedsbehandling vil der blive udsendt naboorientering om landzonetilladelsen med mulighed for borgerne til at afgive høringssvar.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET