Stort fremmøde til Drabæk Huses generalforsamling.

Der kom rigtig mange emner på bordet ved aftenens velbesøgte generalforsamling.

Der var fyldt godt op med interesserede medlemmer, da Drabæk Huse i går aftes samlede sine medlemmer til den årlige generalforsamling. Foto: AOB

Der var fyldt godt op med interesserede medlemmer, da Drabæk Huse i går aftes samlede sine medlemmer til den årlige generalforsamling. Foto: AOB

GENERALFORSAMLING Over 70 medlemmer var mødt frem til Drabæk Huses ordinære generalforsamling i sognegården i går aftes. Formanden, Ib Sondrup Andersen, bød velkommen til de mange fremmødte og gav efterfølgende ordet til Allerød Kommunes planchef, Per Jul, som gennemgik fremtidsplanerne for arealerne omkring Drabæk Huse-bebyggelsen.

Formanden, Ib Sondrup Andersen, bød velkommen og gav herefter ordet til kommunens planchef, Per Jul. Foto: AOB

Formanden, Ib Sondrup Andersen, bød velkommen og gav herefter ordet til kommunens planchef, Per Jul. Foto: AOB

På spørgsmålet om tidshorisonten for bebyggelsen på det fjerde byggefelt (B2) - som ligger syd for Drabæk Huse - kunne planchefen ikke love, at der ville ske noget i de førstkommende år. AOB kan oplyse, at i følge boligudbygningplanen for Blovstrød skønner man, at der først i 2024/25 er planlagt opført omkring 50 boliger på dette areal.

Mange var interesseret i at høre, hvad der skule ske med det grønne areal mellem Frugtlunden og Drabæk Huse. I øjeblikke kunne man konstatere, at der lå voldsomt meget overskudsjord på dette areal, hvor bl.a. Kirkestien skal genetableres. Hertil kunne Per Jul oplyse, at Land Development har erkendt, at der er tale om jord, som helt skal bortskaffes, og at dette arbejde allerede ville ske i indeværende måned.

Planchefen kunne endvidere fortælle, at selve Kirkestien vil blive anlagt på ca. sit gamle niveau og tæt på skråningen ned mod Drabæk Huse. Stien ville ikke blive udført som en ret linie men bugte sig omkring de eksistrende gamle træer, som man ønskede bevaret. Stien er nu under projektering, og dele at stien udføres asfaltbelagt og med belysning, som vil vende væk fra Drabæk Huses bebyggelse. Jf. nedenstående planskitse.

Stianlæggene omring de fire byggefelter. Illustration: Allerød Kommune. Tekster: AOB

Stianlæggene omring de fire byggefelter. Illustration: Allerød Kommune. Tekster: AOB

På spørgsmålet om skiltning til til max-hastigheden på 15 km/t mente planchefen ikke, der trafiklovmæssigt var mulighed for at etablere dette - ligesom støj fra militæret og støj fra Kongevejen ikke umiddelbart ville kunne løses.

Til slut tilbød Per Jul at være kontakt-person for de fælles grønne arealer, der fremover skal færdigindrettes. Dvs. etablere møder mellem de tre bebyggelser Frugtlunden, Grønningen og Drabæk Huse.

Efterfølgende startede selve generalforsamlingen, hvor formanden gav en fyldestgørende beretning om året 2018. Under punktet ‘eventuelt’ var der indkommet en del forslag fra medlemmerne. Det var lige fra sænkning af hastigheden på den lokale vej til etablering af læhegn/hæk mellem de enkelte boliger. Der var forslag til valg af ting til legearealer, evt. fælles affaldsløsning og opsætning af dobbeltcarporte samt solafskærmning af store ruder.

Det blev vedtaget, at der nedsættes forskellige udvalg, som behandler de enkelte emner.

Dirigenten, Henrik Bøgevad, fra ADVICE Ejendomsadministration, takkede til slut for god ro og orden for aftenens 2 1/2 time lange generalforsamling.

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET