Dit vandværk holder generalforsamling

I år er der forslag fra bestyrelsen til bl.a. ændring af selskabsformen fra I/S til a.m.b.a.

vand2**-1.jpg

GENERALFORSAMLING  Dit vandværk afholder generalforsamling onsdag, den 27. marts, kl. 19:00 i Blovstrød Sognegård.

Formanden, Henrik Østergaard, oplyser i den forbindelse, at der - lige som sidste år - bydes på spisning efter generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk. Tilmelding skal ske senest den 18. marts.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af selskabsformen fra I/S til a.m.b.a. De nugældende regler foreslås samtidig justeret i overensstemmelse med standardvedtægter anbefalet af Danske Vandværker.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Det reviderede årsregnskab, budget, bestyrelsens forslag til nye vedtægter mv. udleveres på generalforsamlingen eller kan rekvireres fra den 13. marts på vandværkets kontor på hverdage kl. 10-12 eller hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.blvv.dk.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling rekvireres på vandværkets kontor eller på www.blvv.dk

Henrik Østergaard oplyser i øvrigt: "Ifølge vedtægterne har hvert medlem én stemme pr. ejendom. Et medlem kan udover egen stemme afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt." 

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET