Ny indkørsel til XL-byg og Teglskovsbyggeriet

Bliver der igen tale om en ‘halv’ løsning i Blovstrød?

Som det fremgår af ovenstående manipulerede foto, lukkes den nuværende indkørsel til XL-byg, og der etableres en ny indkørsel lige øst for med adgang til XL-byg og det fremtidige Teglskovs-byggeri. Spørgsmålet er, om fællesstien bliver sparet væk? Illustration: AOB

Som det fremgår af ovenstående manipulerede foto, lukkes den nuværende indkørsel til XL-byg, og der etableres en ny indkørsel lige øst for med adgang til XL-byg og det fremtidige Teglskovs-byggeri. Spørgsmålet er, om fællesstien bliver sparet væk? Illustration: AOB

INDKØRSEL Allerede for to år siden - i marts 2017 - forelå der et skitseprojekt omkring den fremtidige adgangsvej til det kommende Teglværksbyggeri LÆS HER. På daværende tidspunkt omhandlede projektet en planløsning, som også omfattede en ny fodgængerovergang og et busstopested med buslomme specielt anlagt for privatskolen. Overgangen blev etableret i august 2017 LÆS HER, men selve buslommen blev sparet væk.

Nu skal sagen igen behandles i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget på mødet på tirsdag, den 5. februar, idet projektet fattes penge, og i sagsnotatet fra Forvaltningen står bl.a. anført:

“Den nye adgangsvej skal fungere som vejadgang til 2 byggefelter ved Teglskoven, samt til XL-Byg. Langs den nye adgangsvej anlægges en dobbeltrettet fællessti i eget tracé. Stien placeres i den østlige side af vejen af hensyn til trafiksikkerheden.

I forbindelse med projekteringen er der udført boreprøver og jordanalyser, som har vist, at der er store mængder jord, som skal bortkøres (muldjord og jord som vejen ikke kan funderes på). En del af denne jord er klassificeret som forurenet og skal derfor håndteres specielt og bortskaffes.

Oprindelig var det meningen, at det nye fodgængerfelt og busstoppested over for privatskolen skulle etableres som en integreret del af projektet. Som følge af den forskudte tidsplan mellem de to dele af projektet er fodgængerfelt og helleanlæg udbudt og gennemført særskilt i sommeren 2017. Dette af hensyn til privatskolen. Ovennævnte punkter har resulteret i en fordyrelse af projektet.”

Der blev oprindeligt - i 2016 - bevilget 5 mio. kr. til det samlede projekt. Udgifterne til etableringen af fodgængerfeltet og busstoppestedet beløb sig til 1,9 mio. kr. og derved resterer der nu 3,1 mio. kr.

Til gennemførelse af resten af projektet bør der afsættes kr. 3,9 mio. kr., oplyser Forvaltningen, hvoraf de 3,1 mio. kr. - som nævnt - er bevilget.

Snit af vejprojektet set mod syd. Den 3 meter brede dobbeltrettede sti hænger måske i en tynd tråd. Illustration: Via Trafik

Snit af vejprojektet set mod syd. Den 3 meter brede dobbeltrettede sti hænger måske i en tynd tråd. Illustration: Via Trafik

Udgår fællesstien?
Forvaltningen oplyser i redegørelsen, at anlægsomkostningerne kan reduceres med ca. 0,5 mio. kr., såfremt den dobbeltrettede fællessti langs vejen udgår af projektet. Men det oplyses samtidig, at det må påregnes, at der vil være meromkostninger forbundet med en senere etablering af stien.

Forvaltningen har oplistet to forslag:

FORSLAG 1:

  • At stiprojektet udgår af entreprisen.

  • At der afsættes et rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

  • At der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til yderligere udgifter til vejadgang ved Teglskoven, som finansieres af rådighedsbeløbet.

FORSLAG 2:

  • At der afsættes et rådighedsbeløb på 800.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

  • At der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til yderligere udgifter til vejadgang ved Teglskoven, som finansieres af rådighedsbeløbet.

AOB mener:
Man må håbe, at Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget vælger forslag 2, idet stiprojektet jo i alle tilfælde skal etableres - og ved en senere udførelse vil der bliver tale om en merudgift ud over de 0,5 mio. kr. -Vi kan snart ikke tåle flere ‘halve’ løsninger her i Blovstrød.

Indkørslen til Teglskoven bliver beplantet med lindetræer. Tekster: AOB

Indkørslen til Teglskoven bliver beplantet med lindetræer. Tekster: AOB


SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET