Venstresvingsbanen igen til behandling

Kommunen mener nu, at trafikproblemet ikke er den sydfra kommende trafik - men derimod den nordfra kommende.

Der er stadigvæk problemer med den korte venstresvingsbane til Sortemosevej. I myldretiden er der undertiden bilkøer helt fra byporten - altså langt syd for Circle K. Arkivfoto: AOB

Der er stadigvæk problemer med den korte venstresvingsbane til Sortemosevej. I myldretiden er der undertiden bilkøer helt fra byporten - altså langt syd for Circle K. Arkivfoto: AOB

BEHANDLING Venstresvingsbanen på Kongevejen er nu til behandling igen hos Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. I den forbindelse skriver forvaltningen bl.a.: Niras evaluerede i 2016 venstresvingsbanen fra Kongevejen til Sortemosevej, som i forbindelse med renoveringen af Kongevejen blev forkortet. I et notat fra Niras af den 25. oktober 2016 lød det således:

Evalueringen, som bygger på observationer og tællinger i myldretiden, giver nedenstående konklusion:

”Ud fra observationerne kan det konstateres, at der kun i kortere perioder af de to myldretider er problemer med stor kødannelse i sydlig retning af Kongevejen, og at denne store kødannelse skyldes flere faktorer end bare den forkortede venstresvingsbane. Sammenholdt med, at der i den øvrige myldretid kun opstår små kødannelser i krydset, som hurtigt afvikles, vurderes en fjernelse af midterhellen mellem krydset og indkørslen til bageren ikke at resultere i en mærkbar forbedret afvikling af trafikken i krydset.”

Ved den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej spærrer alle de bilister, som skal til venstre, for de ligeud-kørende, hvilket bl.a. skaber de lange køer. Foto: AOB

Ved den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej spærrer alle de bilister, som skal til venstre, for de ligeud-kørende, hvilket bl.a. skaber de lange køer. Foto: AOB

Også midt på dagen er der til tider kø på Kongevejen - hvilket bl.a. skyldes den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej. Foto: AOB

Også midt på dagen er der til tider kø på Kongevejen - hvilket bl.a. skyldes den korte venstresvingsbane mod Sortemosevej. Foto: AOB

Forvaltningen oplyser endvidere: “Der har i 2017 og 2018 været tilsyn med krydset, hvor den primære problemstilling har været afvikling af den sydgående trafik i morgenmyldertiden. Styringen af lysreguleringen af krydset søges derfor primo 2019 ændret for at øge krydsets kapacitet.”

AOB mener: Hvis man lader den nordfra kommenede trafik være åben i en længere periode ad gangen, end den er dag, vil det ikke gavne den sydfra kommede trafik - tvært imod, idet de venstresvingende bilister vil spærre for de ligeudkørende, som skal mod Hillerød - derfor vil en forlængelse af venstresvingsbanen afhjælpe på dette problem.

Forvaltningen fortsætter: “I initiativsag 51 fra budgetprocessen for 2019 (behandlet i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. maj 2018) blev det vurderet, at det ikke umiddelbart er muligt at forlænge svingbanen uden at nedlægge helleanlægget ved bageren (AOB: Nej, naturligvis ikke) - og at en nedlæggelse af helleanlægget vil mindske den fartdæmpende effekt (AOB: Hvorfor det?).”

Beslutning afventer analyse til foråret
I dagsordenen for mødet står der endvidere: “Det estimeres, at en nedlæggelse vil koste ca. 30.000 kr., og der er i budget 2019 afsat 400.000 kr. til gennemførsel af en fremkommelighedsanalyse for både biler og cyklister for at forbedre grundlaget for at kunne træffe langsigtede trafikinvesteringer. Beslutning om venstresvingsbanen bør afvente denne analyse. Udvalget vil få forelagt oplæg til kommissorium for analysen i foråret 2019.”

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET