Gode skoleveje omkring Blovstrød Skole efterlyses

Der er observeret fem primære trafikmæssige udfordringer omkring Blovstrød Skole - bl.a. dette har afstedkommet forslag til, hvordan trafikproblemerne kan løses.

I rapporten påpeges det bl.a., at mange cykler mod færdselsretningen på Kongevejen. Foto fra rapporten

I rapporten påpeges det bl.a., at mange cykler mod færdselsretningen på Kongevejen. Foto fra rapporten

SKOLETRAFIKKEN Som led i prioritering af ‘Pulje til mindre projekter i Trafikplan 2017-20’, vedtog Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i januar sidste år, at der skulle gennemføres en trafikanalyse for Blovstrød Skole. Analysen er nu gennemført af firmaet Valentin Trafikplanlægning ApS, og Blovstrød Skoles ledelse, skolebestyrelse samt elever, har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Udvalget skal nu tage stilling til, hvilke tiltag der skal gøres på baggrund af det ret omfattende 56-sider katalog, og sagen behandles på førstkommende møde på tirsdag, den 15. januar.

Fem udfordringer
Baggrunden for den gennemførte trafikanalyse er dels, at der i skolevejsanalysen som gennemførtes i 2015, blev peget på trafikale udfordringer, som skulle undersøges nærmere, og dels at Blovstrød Skole forventes at få væsentligt flere elever i de kommende år.  Analysen er baseret på møder med skoleledelsen, rundvisning ved to elever fra elevrådet, besigtigelser af trafikforhold både morgen og eftermiddag samt registrering af antallet af biler og cykler. Desuden er der set på de overordnede strukturelle forhold omkring Blovstrød Skole som tilkørselsforhold for trafikanterne samt parkeringsforhold. Der er observeret fem primære udfordringer omkring skolen:

  1. Det er utrygt at være let trafikant på Byagervej

  2. Det er utrygt at være let trafikant omkring Kærvej

  3. Der cykles modsat færdselsretningen på Kongevejen, og der er dårlig oversigt ved Netto

  4. Der mangler bilparkering i fremtiden

  5. Der mangler cykelparkering i dag og i fremtiden

Disse udfordringer er hver især blevet behandlet nærmere i analysen, og der er opstillet forskellige mulige tiltag til løsning. Der er desuden set på, hvilke tiltag, der bør udføres nu, og hvilke tiltag der kan overvejes udført på længere sigt. Løsningerne understøtter tre formål, at få flest muligt børn til at cykle i skole, at minimere unødig kørsel i områder, hvor børnene færdes og at styre forældreparkeringen mod p-pladsen ved svømmehallen, hvorfra der er sikker adgang til skolen for gående.

På baggrund af analysen anbefales der iværksat en række tiltag - finansieret af primært trafikpuljen for 2019 og i mindre omfang over vej- og ejendomsdriften: 

1 P-pladserne syd for skolen ved Kærvej forbeholdes personaleparkering. Det begrænser trafikken i krydsningspunktet ved skolen, hvor der er mange bløde trafikanter. Desuden begrænser det trafikken på den p-plads, hvor det kræver bakning at vende, og hvor der ved skolens udvidelse ikke vil være plads til alle biler. 

Stele ved indkørsel til skolegård reetableres, så det er umuligt at køre ind i skolegården, med mindre der er lavet en specifik aftale herom med skolen (fx servicekørsel). 

3 Der etableres parkerings- og standsningsforbud på Byagervej, så forholdene for bløde trafikanter forbedres. Det animerer forældrene til at anvende parkeringspladsen ved svømmehallen, hvor der er ledig kapacitet i dag

Stierne omkring Kærvej opgraderes. Krydsningspunktet på Kærvej mellem stien fra Blovstrød Byvej og Blovstrød Skole forbedres, så krydsningen bliver lettere for bløde trafikanter. Stien mellem Blovstrød Byvej og Kærvej kan desuden opgraderes. 

Der etableres mere og bedre cykelparkering. Der bør være ca. 175 cykelstativer i dag, og flere bør være overdækket. I nær fremtid bør der være ca. 250 cykelstativer og ved fuld udbygning ca. 350. 

Der etableres Kys & Kør på p-pladsen ved svømmehallen. 

Der etableres stibomme, hvor cykelsti fra Blovstrødhallen munder ud i krydset Kongevejen/Sortemosevej. 

Der etableres stiforbindelser fra krydset Kongevejen/Sortemosevej ind til skolen. Dette udføres i forbindelse med afvandingsprojekt af området. 

Der etableres stiforbindelse fra Kærvej til skolegården, mellem det nye Dryland og skolen. 

10 Grusparkeringen på Kærvej nedlægges, for at fremme afsætning på p-pladsen ved svømmehallen. Pladsen anvendes i dag i højere grad til parkering end til afsætning.

Som led i de planlagte anlæg i Blovstrød Børne- og Læringsby vil en række af de forhold, som påpeges i analysen, blive løst:

Der anlægges således en ny parkeringsplads ved Byagervej, som forventes at forbedre situationen med parkerede biler på Byagervej. 

Stien fra Byagervej til skolen udvides. 

Oversigt ved udkørsel fra Netto til Byagervej forbedres.

Hvis man har ønske om at læse hele rapporten, kan den ses her: RAPPORT

SYNES DU OM ARTIKLEN, SÅ TRYK PÅ HJERTET