Indsigelser mod 'indgreb' i Grønholmen

Der er en hel del protester mod, at man vil 'pille' ved Grønholmen og gadekæret. 

En gruppe Blovstrød-borgere siger bl.a.: "Der er ingen grund til at gøre indgreb på Grønholmen og gadekæret. Allerede i dag benytter børnene gadekæret til at studere dyrelivet i søen og fanger fisk, frøer, haletudser, og oplever ænder og andet. Skolens elever benytter samtidig Grønholmen som friluft-teater - til glæde for både børnene og deres forældre." Arkivfoto: AOB

En gruppe Blovstrød-borgere siger bl.a.: "Der er ingen grund til at gøre indgreb på Grønholmen og gadekæret. Allerede i dag benytter børnene gadekæret til at studere dyrelivet i søen og fanger fisk, frøer, haletudser, og oplever ænder og andet. Skolens elever benytter samtidig Grønholmen som friluft-teater - til glæde for både børnene og deres forældre." Arkivfoto: AOB

INDSIGELSER  Borgmester Karsten Längerich har gjort opmærksom på, at det forslag til en helhedsplan for udviklingen af Blovstrød Børne- og Læringsby, der nu ligger fremme, er udgangspunkt for en høring. Han siger: "Der er tale om et 'bruttokatalog' af gode forslag, som udvalg og byråd nu skal forholde sig til, og om hvorvidt den udarbejdede plan lever op til byrådets forventninger."

Strider mod lokalplanen
Men det er ikke kun gode forslag, der er lagt frem, mener en gruppe Blovstrød-borgere. Således tager Blovstrød Menighedsråd afstand til forslaget om at bygge broer ud i Blovstrød gadekær, samt opføre bålhytter, shelters og en arena på Grønholmen. Man mener klart, at det strider mod den strenge 'lokalplan 110 for den ældre del af Blovstrød' vedtaget den 15. juni 1988.

DN gør også indsigelser
Området er yderligere omfattet af en såkaldt gadejordsfredning afsagt som en fredningskendelse, den 16. juni 1947 af Overfredningsnævnet. Således vil Danmarks Naturfredningsforening (Allerød afdeling) i sit høringssvar til Allerød Kommune gøre indsigelse mod forslaget om 'en nænsom' udnyttelse af området dvs. anlæg af bl.a. bådebro, hytte, bålplads og sciencestationer.

"Den form for midlertidig anvendelse af området vil medføre en tivolisering, og området vil uvægerligt ændre karakter," siger man fra foreningen, som bl.a. henviser til ordlyden fra gadejordsfredningen:

”området fredes saaledes, at det nævnte område stedse. skal henligge i sin
nuværende Tilstand. Det maa ingensinde bebygges, være sig med Bygninger af stationær~ eller midlertidig Karakter, ligesom der ikke B d Telte eller li~n~ Det er forbudt at henmsa rejses Master, o er, eller lægge Affald og, Opfyld af enhver Art på det nævnte Omrande, ligesom dette ikke maa bruges som Oplægsplsds. Der mø ej heller græsse.”

Der findes også en lidt anden formulering af gadefredningen:

”Arealet fredes således, under tilsyn af sognerådet, at områdets nuværende tilstand bevares. Området må ikke bebygges, ej heller anvendes til græsning af kreaturer. Der må ikke rejses boder, telte eller lignende og ikke henlægges affald eller opfyld af nogen art, ligesom området overhovedet ikke må benyttes som oplagsplads. Arealet skal – eventuelt under iagttagelse af ordensforskrifter – være tilgængelig for alle og enhver”.