Helhedsplan for Blovstrød Børne- og Læringsby

Der skal nu ske en større kapacitets-udvidelse på børne- og ungeområdet i Blovstrød. 

I et bredt samarbejde mellem Allerød Kommune, brugerne og firmaet Autens er der udarbejdet et forslag til en helhedsplan. Illustration: Autens

I et bredt samarbejde mellem Allerød Kommune, brugerne og firmaet Autens er der udarbejdet et forslag til en helhedsplan. Illustration: Autens

HØRING  Allerød byråd har i forbindelse med budgetforliget for perioden 2017-20 samt budgetforliget for 2018-21 truffet beslutninger om, at der skal ske en større kapacitetsudvidelse på børne- og ungeområdet i Blovstrød. Dette sker som følge af den forventede befolkningstilvækst i området.

Helhedsplan
I forlængelse heraf har byrådet yderligere truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for den ønskede udvikling og sammenhæng i et 0-18 årsperspektiv.

Høringen foregår i perioden fra den 2. juli 2018 og frem til mandag, den 10. september 2018.

Som en del af ovenstående budgetforlig er det besluttet at:

  • Der etableres et nyt dagtilbud i Blovstrød med en kapacitet på 150 børn samt legestue til dagplejen. Institutionen skal stå klar til brug pr. 1. januar 2019. Der er afsat 40 mio. kr. hertil. LÆS HER
  • Der etableres endnu et dagtilbud med en kapacitet på yderligere 150 børn. Institutionen skal stå klar til brug medio 2020. Der er også her afsat 40 mio. kr. 
  • Der etableres et nyt klubtilbud i 2021. Der er afsat 10 mio. kr. hertil.
  • Der laves en samlet helhedsplan for udviklingen af Blovstrød som Børne- og Læringsby.
  • Af budgetforliget for 2018-21 fremgår endvidere og uddybende, at der arbejdes videre med helhedsplanen således, at de fysiske rammer for institutioner, skole og klub kan opdateres med en helhedstanke for øje, og at nye bygninger placeres hensigtsmæssigt, så den langsigtede brug bliver fleksibel, og at funktionerne understøtter hinanden.

På baggrund af ovenstående er der således i et bredt samarbejde mellem Allerød Kommune, brugerne og firmaet Autens udarbejdet et forslag til helhedsplan. Helhedsplanen er et digert værk på over 100 sider. LÆS HER

Der skal udarbejdes en helhedsplan for den ønskede udvikling og sammenhæng i et 0-18 årsperspektiv. Illustration: Autens

Der skal udarbejdes en helhedsplan for den ønskede udvikling og sammenhæng i et 0-18 årsperspektiv. Illustration: Autens

Her ses helhedsplanens bud på udendørs zoner på tværs i Blovstrød Børne- og Læringsby. Vest for Kongevejen er hovedfokus sport, bold og bevægelse i gode fællesskaber, mens det øst for Kongevejen har et mere alsidigt fokus fra både natur- og udeliv, ungeliv, motorik, leg, boldspil, landsby- og familieliv m.m., såvel som faglige områder, der kan udnyttes i en varieret undervisning udendørs. Illustartion: Autens

Her ses helhedsplanens bud på udendørs zoner på tværs i Blovstrød Børne- og Læringsby. Vest for Kongevejen er hovedfokus sport, bold og bevægelse i gode fællesskaber, mens det øst for Kongevejen har et mere alsidigt fokus fra både natur- og udeliv, ungeliv, motorik, leg, boldspil, landsby- og familieliv m.m., såvel som faglige områder, der kan udnyttes i en varieret undervisning udendørs. Illustartion: Autens

I helhedsplanen står der indledningsvis: "Blovstrød er i en rigtig god udvikling, og børnetallet vokser i de kommende år. Allerød Kommune har derfor sat gang i udviklingen af en sammenhængende helhedsplan for dagpleje, daginstitution, skole og klub, så kapaciteten udvides på gennemtænkt, robust vis med fokus på at skabe spændende rammer for børns og unges liv og læring i fritid og skole. Helhedsplanen er en vision for Blovstrød Børne- og Læringsby.

I planen indgår etablering af to nye daginstitutioner, én skal stå færdig ultimo 2018, og det er ønsket at den anden skal fungere som fleksibelt børnehus, der også vil kunne opfylde andre funktioner, afhængig af kapacitetsbehov. Derudover skal Blovstrød klub integreres i området i tæt samspil med skolen, der også står foran en kapacitetsudvidelse i de kommende år."

Forslaget blev behandlet på Børne- og Skoleudvalget ved et møde den 27. juni i år, hvor udvalget besluttede at sende forslaget i høring.

Høringen foregår frem til den 10. september 2018, hvor efter Børne- og Skoleudvalget behandler sagen på ny og træffer en endelig beslutning om helhedsplanen på udvalgets møde den 26. september 2018.

Høringssvar kan fremsendes til Skole- og Dagtilbudsafdelingen på mailadressen: skoleogdagtilbud@alleroed.dk