Vandkvaliteten i Blovstrød er meget tilfredsstillende

Ved vandværkets generalforsamling blev bl.a. oplyst, at vandkvaliteten er meget tilfredsstillende, og der bliver ingen prisstigninger i 2018 på vandafgiften.

Der var omkring 25 interessenter, inkl. bestyrelsen, som var mødt frem til vandværkets general-forsamling. Foto: AOB

Der var omkring 25 interessenter, inkl. bestyrelsen, som var mødt frem til vandværkets general-forsamling. Foto: AOB

BERETNING  Blovstrød Vandværk har afholdt den ordinære generalforsamling i Blovstrød Sognegård. Vi bringer her et uddrag af beretningen fra mødet:

Formanden, Henrik Østergaard, bød de fremmødte interessenter velkommen til vandværkets generalforsamling. I alt var ca. 25 interessenter mødt op (inkl. bestyrelsen).

Som dirigent blev Vøgg Løwe Nielsen valgt, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 7 og var dermed beslutningsdygtig.

Henrik Østergaard aflagde herefter bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. berørte følgende emner:

 • Tilgangen af interessenter i 2017 var kun 20 nye interessenter - til trods for nybyggerierne.
 • Personale og samarbejdet med Birkerød Vandforsyning, herunder bestyrelsens ønske om at lade Birkerød Vandforsyning varetager en større del af de opgaver, som hidtil er blevet løftet af kassereren.
 • Bestyrelsen arbejde i 2017, herunder samarbejdet med øvrige vandværker i kommunen, kommunikation med kommunen og arbejdet med implementering af persondataforordningen.

I forbindelse med produktion af vand i 2017 oplyste formanden, at salget har været stigende, men vandspildet har også været stigende, hvilket bl.a. skyldes, at de mange nyanlæg skulle skylles igennem.

Vandværkets boringer og selve vandværket kører stabilt og er blevet renoveret igennem en årrække. Der har dog været stop for udpumpning på grund af manglende el-forsyning ved et par lejligheder.

Vandværket udskifter løbende anboringsbøjler (T-stykket ved stikledningen til de enkelte boliger) vej for vej eller ved aktuelt brud. Nu har værket fået et fastpristilbud på udskiftning af bøjlerne og får udført udskiftningerne iht. dette.

Vandværket er ved at overgå til brug af elektroniske målere, som kan fjernaflæses. I det forløbne år er der opsat/skiftet ca. 200 af disse målere (LÆS OGSÅ HER).

Der er etableret 124 nye stikledninger til de nye udstykninger på den anden side af Kongevejen, og der er samtidig etableret ekstra forsyningskapacitet på Blovstrød Teglværksvej.

Der er endvidere sket ombygning af stikledninger til de nye lejligheder på Sjælsø Alle1-7.  

Der er udført en nødforsyningsledning mellem Blovstrød og Lillerød Vandværk via Sortemosevej, hvor betalingen er blevet fordelt med 40/60 mellem Lillerød og Blovstrød. Nødforsyningsledningen bliver først endelig driftsklar i løbet af 2018. (LÆS OGSÅ HER)

Vandkvaliteten er meget tilfredsstillende
Vores drikkevand er af meget tilfredsstillende kvalitet: Vandværket har fået målt for diverse pesticider (som har været omtalt i pressen), og der blev ikke fundet noget. Bestyrelsen har den holdning, at der skal tages de prøver, der er nødvendige for, at give tryghed omkring vandkvaliteten: Derfor udvides prøvetagningsprogrammet efter behov, også selvom det kommer til at omfatte flere prøver end der lovgivningsmæssigt skal tages.

Hårdhedsgraden er 12,1 dH, hvilket betegnes som middelhårdt.

Økonomiske tilstand viser, at der er en god likviditet, hvilket bl.a. skyldes alle de nye udstykninger.

Allerød Kommune har i år ført tilsyn med vandværket. Det overordnede indtryk ved tilsynet var meget positivt. Der var kun småting at notere. Derudover er der dialog med kommunen om ny vandforsyningsplan og fornyelse af vandindvindingstilladelse.

Ny drikkevandsbekendtgørelse tilsiger, at vandprøver fremover skal tages hos forbrugerne ved en indvendig og mest benyttede vandhane og undersøges for en række stoffer. Vandprøven skal tages som straksprøve og ikke som tidligere efter gennemskylning. Efter tre år kan prøvetagningsprogrammet via dialog med kommunen tilpasses på et evt. lavere niveau, hvor en række parametre og stoffer udelades.

Investeringsplan
Formanden fremlagde bestyrelsens oplæg til investeringsplan for de kommende år og planen har været forelagt og er blevet godkendt af kommunen.

Generalforsamlingen godkendte denne sammen med godkendelse af forslag til takstbladet. Bestyrelsen har den holdning, at værk, ledninger og boringer løbende skal vedligeholdes og evt. fornys, således at kvaliteten og forsyningssikkerheden kan sikres i fremtiden.

Formanden gennemgik herefter listen over de primære store tekniske opgaver for 2018, som omfatter: 

 • Udskiftning af anboringsbøjler
 • Etablering af Teglværkskvarteret (ved XL-Byg)
 • Udskiftning til elektroniske målere.
 • Tilpasning af analyseprogram ift. den ny drikkevandsbekendtgørelse.

De administrative opgaver i 2018 omfatter:

 • Bestyrelsen vil arbejde med ny opgavefordeling og ny struktur for honoraraflønning i 2018.
 • Vedtægterne trænger til en opdatering bl.a. ift. beskrivelse af bestyrelsens mandat.
 • Det skal drøftes om vandværket skal omdannes fra et I/S til et AMBA.
 • Der skal udarbejdes en nødforsyningsaftale med Lillerød Vandværk.
   

Formanden sluttede beretningen af med at takke vandværksbestyreren Kurt Nielsen for årets arbejde, Vøgg Løwe Nielsen for revision og bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år og ikke mindst Hans Stig Skogstad - vandværkets kasserer gennem mange år - som nu ønskede at stoppe.

                                         Formanden,  Henrik Østergaard, takkede vand-                                           værkets kasserer,  Hans Stig Skogstad, for sin                                          store indsat i gennem mange år, og  som nu øn-                                           skede at stoppe. Foto: AOB        

                                         Formanden, Henrik Østergaard, takkede vand-
                                         
værkets kasserer, Hans Stig Skogstad, for sin
                                         store indsat i gennem mange år, og
som nu øn-
                                         
skede at stoppe. Foto: AOB        

Det samlede referatet af generalforsamlingen, regnskab for 2017, budget for 2018, investeringsplan og takstblad for 2018 er nu lagt på vandværkets hjemmeside. Information om vandkvaliteten fremgår ligeledes af vandværkets hjemmeside: blvv.dk.