Dit vandværk afholder generalforsamling

Blovstrød Vandværk byder på spisning efter generalforsamlingen den 21. marts.

vand2**.jpg

GENERALFORSAMLING  Dit vandværk afholder generalforsamling onsdag, den 21. marts, kl. 19:00 i Blovstrød Sognegård.

Formanden, Henrik Østergaard, oplyser i den forbindelse, at der - lige som sidste år - bydes på spisning efter generalforsamlingen, men tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk. Tilmelding skal ske senest den 14. marts.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Det reviderede årsregnskab udleveres på generalforsamlingen eller kan rekvireres fra den 12. marts på Vandværkets kontor på hverdage kl. 10-12 eller hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.blvv.dk.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling rekvireres på vandværkets kontor eller på www.blvv.dk

Henrik Østergaard oplyser i øvrigt: "Ifølge vedtægterne har hvert medlem én stemme pr. ejendom. Et medlem kan udover egen stemme afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt."