Vinterplanen er godkendt i byrådet

Et enigt Allerød Byråd har vedtaget planen for 'Vintervedligeholdelse 2018-2019' med bl.a. små ændringer i Blovstrød i forhold til sidste år.

Efter fire meget milde vintre peger flere faktorer nu på, at vi denne gang får en koldere vinter. Det skriver DMI og uddyber: Det ser ud til, at højtryk over det nordlige og nordøstlige Europa holder de atlantiske lavtryk væk fra Skandinavien i længere perioder. I så fald får Danmark mærkbart færre fronter, der bringer regn, men også mild luft ind over landet. Vejret byder i stedet på hyppige vinterlige indslag med kulde, sne og måske skøjteis på søerne. Arkivfoto

Efter fire meget milde vintre peger flere faktorer nu på, at vi denne gang får en koldere vinter. Det skriver DMI og uddyber: Det ser ud til, at højtryk over det nordlige og nordøstlige Europa holder de atlantiske lavtryk væk fra Skandinavien i længere perioder. I så fald får Danmark mærkbart færre fronter, der bringer regn, men også mild luft ind over landet. Vejret byder i stedet på hyppige vinterlige indslag med kulde, sne og måske skøjteis på søerne. Arkivfoto

SNERYDNING Vinterplanen for rydning af veje og stier for sne ligger nu fast, og der er ikke de store ændringer i forhold til sidste vinter.

I Blovstrød sker der dog ændringer ved Østre Teglværksvej, som bliver opklasseficeret til en klasse 1-vej, indtil skolestien i de nye bebyggelser bliver færdig.

Planen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside - hvor man både kan se kort i pdf-form og med link til digitale kort, som man kan zoome ind og finde sin egen vej.

Udsnit af kommunens oversigtskort, som dækker vejene i Blovstrød.

Udsnit af kommunens oversigtskort, som dækker vejene i Blovstrød.

Vi bringer her ofte stillede spørgsmål om saltning og snerydning:

Hvordan ved Allerød Kommune hvornår der skal saltes?
I Allerød Kommune har vi 3 målestationer. Den ene står på Kollerødvej ved Falckstationen, den anden på Slangerupvej ved Uggeløse skov og den tredje på Kongevejen ved Høvelte. Disse stationer kan aflæse forskellige parameter såsom lufttemperatur, vejtemperatur, dugpunkttemperatur, nedbørstype, rimdannelse mv. Disse målinger bliver brugt til at danne lokale prognoser for glatføret i Allerød Kommune. Kommunens lokale målestationer samt målestationer i øvrige nabokommuner hjælper vagthavende når der skal tages stilling til et udkald.

Hvornår bliver der saltet?
Der er flere parameter der har indflydelse på hvornår der skal laves et udkald. Hvordan har vejret været de foregående 24 timer?, hvordan er vejret nu?, og hvordan vil det blive næste 24 timer? I Allerød Kommune er det besluttet at salte præventivt. Det vil sige at der saltes før udsigt til glatføre. Det er her at de 3 målestationer kommer ind i billedet.

De fleste saltninger sker i tidsrummet fra kl. 03:00 til kl. 07:00. I dette tidsrum er der mindst trafik og vi kan komme frem på de fleste P-pladser og cykelstier. Det er også i dette tidsrum at vejret udvikler sig mest. Hvis kørebanerne er fugtige, er det mest kritiske tidsrum ca. 20 minutter efter solopgang, da der her vil ske en nedkøling af vejbanen.

Hvordan ved Allerød Kommune hvor meget salt der skal spredes ud?Vintervagten vurderer hvor meget salt der skal spredes ud på veje og stier. Doseringen er nøje afstemt med den aktuelle og forventede prognose for vejret og vejtemperaturen.

Tages der hensyn til trafikken når der saltes?
Der tages i høj grad hensyn til de trafikale forhold når en saltning igangsættes. Set ud fra et sikkerhedshensyn er det, i Allerød Kommune, bedst at salte mellem kl. 19:00 og kl. 07:00 - altså i aften- og nattetimerne. I tidsrummet mellem kl. 07:00 og kl. 10:00 er der mange biler og især cykellister (inklusiv skolebørn).

Saltmaskinerne skal have en hvis fart for at give den rigtige saltmængde. Derfor vil en saltning om formiddagen og eftermiddagen ikke være særlig effektiv. Saltningen vil i disse tidsrum foregå i en slags stop & go på grund af meget trafik og mange biler på P-pladserne.

Hvor lang tid tager et almindeligt udkald?
Det tager ca. 4 timer at køre ruten igennem på et almindeligt saltudkald. Dette gælder både veje og stier. I tilfælde af at der er behov for ekstra påfyldning af saltere vil udkaldet i sidste ende blive forlænget.

Ruterne er lavet med henblik på at saltningen/snerydningen er mest effektiv og forsøger at tilgodese flest mulige men der vil altid være nogle veje og stier der ligger sidst på ruten. P-pladser forsøges eksempelvis taget inden der kommer biler.

Hvornår bliver der sneryddet?
Hvis et snevejr er på vej salter kommunen, så vidt det er muligt, før sneen kommer. Det udlagte salt vil lægge sig som et lag og tage den første sne der kommer. Hvis målerstationerne viser, at snevejret vil være overstået efter 4-5 timer og nedbøren er kun er op til 3 cm, foretager kommunens sig ikke noget yderligere, før det er overstået.

Hvis der ligger et par cm. sne på vejen, kan det saltes væk. Når sneen saltes væk, er det ikke ensbetydende med at sneen forsvinder med det samme. Trafikken på vejene skal hjælpe med at gøre saltet effektivt da biler og anden trafik får saltet til at arbejde i sneen eller isen.

Stierne bliver der i mod skrabet/fejet samtidig med saltningen. Dette skyldes at der på stierne ikke er den samme trafik til at hjælpe virkningen af saltet i gang.

Hvis snevejret er af længere tids varighed, startes snerydningen når der ligger fra 3 cm, og der sneryddes til snevejret er overstået.

Nogle steder vil der ligge ekstra meget sne, f.eks. i midtersporet på kørebanen. I disse situationer vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der er udsigt til opklaring eller om der er behov for en ekstra snerydning. Ved en opklaring vil solen som oftest fjerne sneen i midtersporene.

Kan jeg forvente sorte veje og stier døgnet rundt?
Der kan ikke forventes sorte veje og stier 24 timer i døgnet men kommunen gør hvad vi kan for at tilstræbe det. Danmark ligger omgivet af vand på alle sider, hvilket indebærer at vi har meget omskifteligt vejr. Det ene øjeblik er det tøvejr og det andet frostvejr. Der vil derfor være en risiko for at der er tider vil ligge sjap og sne. Sneen vil som regel forsvinde i løbet af dagen. Det er altid trafikantens eget ansvar at køre efter forholdene. Det kan også forekomme, at der lokalt i kommune er forskel på, hvor og hvor meget sne eller is der ligger.

Har kommunen pligt til at fjerne den sne deres sneplove skubber op på mit fortov?
Nej, når kommunens sneplov rydder sne, kan det ikke undgås, at de efterlader snevolde foran indkørsler, fortove mv. Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under snerydningen kastes ind på arealer, hvor snerydningen påhviler grundejer og kommunen har ikke pligt til at rydde op efter sneplovene. Denne pligt påhviler stadig dig som grundejer. Desværre også selv om du allerede har ryddet din indkørsel eller fortov og vores sneplov efterfølgende kaster sne op i indkørslen eller på fortovet

Hvorfor kører traktoren med løftet plov på en snedækket vej/sti?
Hver traktor er tildelt en speciel rute. Ruterne starter ikke samme sted og for at kunne nå at køre hele ruten igennem bliver de nødt til at køre med hævet plov indtil traktoren når sin egen rute. Alle veje og stier på kommunens ruter skal nok blive ryddet men i forskellig rækkefølge alt afhængig af hvilken prioritet vejene eller stierne har.

Nogle veje har entreret med en privat entreprenør og disse entreprenører kører også rundt på vejene med ploven hævet. Det kan derfor godt være at det er en af disse private traktorer og ikke en af kommunens traktorer du har er set køre med en hævet plov.