Ny lokalplan for Vindbygård-kvarteret

På opfordring af Grundejerforeningen Vindbygård er der nu udarbejdet et oplæg til en lokalplan for området, som erstatning for en deklaration fra 1963.

Der er tale om en erstatning for en deklaration helt tilbage fra den 26. september 1963.   Kortet viser i lilla farve høringsområdet, medens lokalplanafgrænsningen er angivet med -o-o-signatur. Illustration: Allerød Kommune

Der er tale om en erstatning for en deklaration helt tilbage fra den 26. september 1963. Kortet viser i lilla farve høringsområdet, medens lokalplanafgrænsningen er angivet med -o-o-signatur. Illustration: Allerød Kommune

LOKALPLAN En lokalplan nr.1-130 er udarbejdet på opfordring af ‘Grundejerforeningen Vindbygård’ og skal erstatte en række gamle deklarationer, der er tinglyst for området. Lokalplanen skal efter en godkendelse i byrådet ligge i offentlig høring i 4 uger.

Området Vindbygård er, som store dele af Blovstrød, anlagt ud fra en masterplan udarbejdet af den lokale arkitekt Georg Jensen tilbage i 1960'erne. Lokalplansoplægget tager udgangspunkt i masterplanens grundlæggende principper om et grønt boligområde i kuperet terræn, men justerer samtidig byggemulighederne i området, så de er mere tidssvarende.

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen nr.1-130 har til formål at sikre:

  • at området forbliver udlagt til helårsboliger.

  • at ny primær bebyggelse placeres tilbagetrukket på matriklen, så det giver plads til forhaver og beplantning langs vejene i området

  • at bebyggelsen ikke overstiger én etage med uudnyttet tagetage, for at sikre de naturlige kig til det omkringliggende landskab

Sagsbeskrivelse
I oplægget til lokalplanen lyder beskrivelsen således:

Lokalplan nr.1-138 for Vindbygård i Blovstrød har til formål at udvide bygge-mulighederne i området med respekt for områdets eksisterende bygningskarakter og grønne udtryk. 

Lokalplanen har yderligere til formål, at erstatte de bebyggelses-regulerende bestemmelser i deklarationen fra 26. september 1963. Hensigten er at skabe større gennemsigtighed, og udvide byggemulighederne for beboere i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet udgør ca. 16 ha og omfatter ejendommene i Grundejer-foreningen Vindbygård i Blovstrød.  

Lokalplanen ophæver de i deklarationen tinglyste byggefelter og fastsætter en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i området. 

Der etableres en byggelinje på hver matrikel, 5 meter fra vejskel. Byggelinjen skal sikre at arealerne mellem vejskel og byggelinje, friholdes for parcelhusbyggeri. 

Ved nybyggeri må bebyggelsens omfang ikke overstige én etage med uudnyttet tagetage og tage skal opføres som symmetriske saddeltage der ikke må afvalmes. 

Reflekterende og blanke tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. 

Facader skal fremstå enten pudset eller som blank mur og kan indeholde partier af træ og/eller beton. 

På lokalplanområdes ubebyggede arealer skal hegn etableres som levende hegn og skal mod veje og stier placeres 0,4 meter bag skel.