Fredning af bygningerne ved Blovstrød Teglværk?

Der har tidligere været ønske om en renovering af bygningerne ved Blovstrøds gamle teglværk - dette foreslag tages nu op igen. 

Teglværket blev etableret   omkring 1873-74. Som det fremgår af ovenstående gavlornament, blev denne bygning - som nu søges fredet - opført i 1897. Foto: AOB

Teglværket blev etableret omkring 1873-74. Som det fremgår af ovenstående gavlornament, blev denne bygning - som nu søges fredet - opført i 1897. Foto: AOB

FREDNING  Foreningen 'Kulturcenter Blovstrød Teglværk' ville i 2010 - i samarbejde med Blovstrød Banen - etablere et kulturcenter i de gamle bygninger på Blovstrød Teglværk. Projektet omfattede en renovering af de gamle teglværksbygninger, bygning af en ny tørrelade og etablering af arbejdende værksteder.

Kultur- og Idrætsudvalget var den gang på besøg på teglværket og fik en orientering af repræsentanter for foreningen om planerne. Efterfølgende tog udvalget orienteringen om emnet til efterretning, idet udvalget ønskede, at der blev udarbejdet en vurdering af bygningernes tilstand.

Fredning af bygningerne
Om denne tilstandsvurdering nogensinde er blevet udført - og hvad konklusionen blev - vides ikke, men nu har byrådsmedlem Bettina Hauge genfremsat forslaget på byrådsmødet, der blev afholdt den 21. december. Ønsket er, at der sættes gang i en fredning af bygningerne ved Blovstrød Teglværk, og i den forbindelse skriver allerødnyt.dk:

Fredningen skal omfatte det store pottemagerværksted, snedkerværkstedet, Blovstrød Banens klubhus og remisen.

'Der er tale om en vigtig del af vores kulturarv, og hele området er presset af udbygningen af Blovstrød. Samtidig kan en fredning være med til at skabe en kile, der også kan være til fordel for dyrelivet,” siger Bettina Hauge i byrådet.

Inden byrådet sendte sagen til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget, udtrykte Niels Kirkegaard sin støtte til initiativet.

Det kan iøvrigt tilføjes, at i kommunens planstrategi 2015 står følgende anført:
I Allerød har naturgrundlaget og naturressourcer spillet en væsentlig rolle i en ikke fjern fortid. Udnyttelse af undergrunden og skovene har betydet, at der i Allerød var grusgrave, teglværker og møbelproduktion. Byrådet vil arbejde for øget formidling af kommunens kulturhistorie herunder særligt grusgravene og Blovstrød Teglværk

Det er denne bygning, som man ønsker fredet.

Det er denne bygning, som man ønsker fredet.

Historie
Teglværket er etableret omkring 1873-74, og var i sin storhedstid i årene omkring 1920-30 et af Nordeuropas største. 

Leret blev bl.a udgravet nord for teglværket, og hvor Allerød Sø nu ligger. Det blev bragt op til værket med tipvognstog. Efterhånden, som det slap op, blev tipvognsbanen forlænget, først mod syd til Tivoli Huse, og senere mod vest gennem Ravnsholt skov til Vassingerød Old.