Ændret lokalplanforslag for bebyggelsen 'Teglskoven'

Grundet div. indsigelser til det oprindelige lokalplanforslag udsendes nu en revideret udgave af forslaget

ÆNDRING  Det oprindelige lokalplanforslag for bebyggelsen 'Teglskoven' blev offentliggjort den 23. december 2016 med høringsfrist frem til den 20. februar 2017. Specielt på baggrund af de modtagne indsigelser er der udarbejdet et nyt revideret lokalplanforslag, således at man nu overholder bebyggelsesafstanden til skovbrynet på 30 meter.

Det oplyses, at lokalplanens formål er uændret i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Den oprindelige situationsplan for bebyggelsen er fastholdt, men i bearbejdningen af området er lejeboligerne rykket tættere på Sortemosevej, hvilket bevirker, at disponeringen af det nord for liggende byggefelt (B.1) bliver reduceret tilsvarende. Derudover er ejerboligerne blevet fortættet. Jf. nedenstående situationsplan.

Situationsplan, som viser den ændrede plandisponering. Den udlagte bufferzone på 30 meter imellem skoven og bebyggelsen vil blive benyttet til vej, stier og regnvandsbassiner. Illustration: Allerød Kommune, tekster: AOB

Situationsplan, som viser den ændrede plandisponering. Den udlagte bufferzone på 30 meter imellem skoven og bebyggelsen vil blive benyttet til vej, stier og regnvandsbassiner. Illustration: Allerød Kommune, tekster: AOB

I sagsbeskrivelsen oplyses bl.a.: Lokalplanudkastet er udarbejdet på grundlag af en arkitektkonkurrence for et delområde i den tidligere rammelokalplan 1-135. Der opføres ca. 120 almene boliger og ca. 45 ejerboliger. Der opføres en boligmasse med blandende boligstørrelser - fra 45 m2 op til 110 m2. Boligmassens sammensætning er med til at sikre et varieret udbud af boliger i området.

Ensartet karakter
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav samt etageboliger i 2 plan. I boligstængerne etableres der etageboliger i gavlene. Resten af boligerne i en stang anlægges som rækkehuse. 

Boligerne skal, indenfor hvert delområde, opføres indenfor de givne byggefelter og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver.

For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges et indre grønt opholdsmiljø med legearealer og fælleshus til beboerne i området. Således henvender alle boliger sig enten til den indre fælles grønning eller til det omgivende landskab. Der udlægges plads til regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet.

Indkørsel fra Sortemosevej
Facader skal fremstå i træ, blank mur, med teglskaller og/eller i en kombination. Facader i blank mur eller teglskaller skal holdes i en grå farveskala. Træfacader skal fremstå som ubehandlet naturtræ eller malet/plejet med upigmenteret træbehandling.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sortemosevej via en ny vej langs XL-BYG, jf. byrådets tidligere beslutning den 22. juni 2016. 

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkastet til lokalplan 1-141 for boliger ved Teglskoven vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

Forslaget behandles i dag, tirsdag, af Teknik- og Planudvalget, og det forventes, at forslaget godkendes til viderebehandling.


LÆS OGSÅ: Lokalplanforslag (1. udg.) for bebyggelsen 'Teglskoven'