Teglskoven skal renses for asbestaffald

Den lille 'Teglskoven', der ligger syd for XL-Byg, vil bliver et yndet kreativt sted for de mange kommende beboere i de nye boligområder, som nu skyder op

Det er meget rammende, at den lille skov hedder 'Teglskoven', for i en del af området ligger der bl.a. teglaffald fra de omkringliggende teglværker, der benyttede skoven som affaldsplads. Foto: AOB

Det er meget rammende, at den lille skov hedder 'Teglskoven', for i en del af området ligger der bl.a. teglaffald fra de omkringliggende teglværker, der benyttede skoven som affaldsplads. Foto: AOB

AFFALD  Teglskoven - som ligger syd for XL-byg - er et meget spændende område med et enormt kuperet skovterræn, hvor man hele tiden møder nye overraskelser. Nogle af overraskelserne er dog mindre heldige - idet der i den vestlige del nærmest S-banen ligger temmelig meget affald af primært kasserede mursten og tagsten fra den tidligere teglværksproduktion - ikke blot fra Blovstrød Teglværk men også fra andre nærliggende værker. Det har dog vist sig, at der i affaldbunkerne også forefindes eternit indeholdende asbest, hvilket nu nærmere skal undersøges og fjernes.

Teglskoven er et spændende skovområde med et meget kuperet terræn og med mange overraskelser. Fotos: AOB

Teglskoven er et spændende skovområde med et meget kuperet terræn og med mange overraskelser. Fotos: AOB

Risikovurdering
På grund af den forventede øgede brug af skoven har det rådgivende ingeniørfirma Niras A/S udarbejdet en rapport for Allerød Kommune. Rapporten er en historisk redegørelse og en risikovurdering af byggeaffaldet, som ligger i en mindre del af skoven.

Affaldet består især af tegl og mursten, som er kasseret fra produktionen af tegl, men der er også konstateret en mindre forekomst af tagplader af eternit. Som det står i rapporten, stammer pladerne sandsynligvis fra bygningsdele fra Blovstrød Teglværk, og de kan indeholde asbest. Derfor vil alle synlige eternit-tagplader blive fjernet fra området, oplyser kommunen.

På den kasserede tagsten kan man læse, at den er fra Hammersholt Teglværk. Dele af området omkring søen kan være fyldt op med flere meter affald i form af tegl og mursten. Fotos: AOB

På den kasserede tagsten kan man læse, at den er fra Hammersholt Teglværk. Dele af området omkring søen kan være fyldt op med flere meter affald i form af tegl og mursten. Fotos: AOB

Ingen risiko for skovens gæster
Når det er sket, vurderer rapporten, at der ikke vil være umiddelbar risiko for, at skovens gæster bliver udsat for miljøfremmede stoffer i Teglskoven. Tegl og mursten vurderes således ikke at udgøre en risiko.

I rapporten fremgår det desuden, at mængden af affald, der er deponeret, er ukendt. Det er også uvist, om der er andre bygningsdele end eternittagplader fra teglværket deponeret i området, og det er uvist, om der er deponeret affald andre steder fra.

Flere meter affald
Ifølge rapporten kan dele af området omkring søen være fyldt op med flere meter affald i form af tegl og mursten. Mængden er uvis, da det ikke er lykkedes at finde informationer om, hvor mange kubikmeter ler, der er indvundet i området, og dermed hvor meget affald og jord, der kan være tilført.

Der skal dog ikke graves i skoven, da der ikke er kendskab til, hvilket byggeaffald der er deponeret hvor, oplyser kommunens forvaltning.