Forslag til ny kommuneplan i høring

Allerød byråd har sendt forslag til 'Kommuneplan 2017-2029' i høring frem til den 22. august

AOB har plukket i kommuneplan-oplægget og viser klip, som omhandler Blovstrød.

AOB har plukket i kommuneplan-oplægget og viser klip, som omhandler Blovstrød.

HØRING  Allerød Byråd har sendt forslag til 'Kommuneplan 2017-2029' i høring frem til den 22. august. Planen beskriver kommunens hovedstruktur og giver rammerne for byens fremtidige planlægning. Kommuneplanen er en udmøntning af de strategiske mål, der er sat i den planstrategi, som byrådet vedtog i 2015. Planstrategien indeholdt en forventning om vækst i de kommende år på befolkningsdelen, og mulighederne for konkrete boligudbygninger er nu udmøntet i forslaget til kommuneplanen.

I en pressemeddelelse skriver Allerød Kommune bl.a.: Ændringerne i forhold til f.eks. nye boligområder og trafikstier supplerer de gældende muligheder herfor. Forslag til kommuneplan indeholder derudover også en rækkefølgeplan, hvoraf man kan se den forventede rækkefølge for udbygningen.

Borgmester Jørgen Johansen siger: “I byrådet er vi bevidste om, at kernevelfærden for både nuværende og fremtidige borgere skal blandt andet sikres gennem en by- og boligudvikling og gennem udvikling af vores institutioner.

Det ligger byrådet på sinde, at det er en udvikling i balance. Planstrategi 2015 indeholdt den strategiske retning herfor. Fx ønsket om varierede boligtyper, så vi på en gang skaber bedre muligheder for såvel vores ældre, enlige og unge som nye børnefamilier. Med forslag til kommuneplan 2017 er vi et skridt videre i denne retning.”

AOB har plukket i kommuneplan-oplægget og viser klip, som omhandler Blovstrød:

Boligudbygningsplanen for Allerød Kommune viser, at udbygningen af fremtidige boliger primært ligger i Blovstrød

Boligudbygningsplanen for Allerød Kommune viser, at udbygningen af fremtidige boliger primært ligger i Blovstrød

Om Blovstrød
I det omfattende kommuneplansoplæg er Blovstrød beskrevet som følger:
Blovstrød bydel ligger i den østlige del af kommunen og består, foruden Blovstrød by, af Høvelte Kaserneområde, Tokkekøb Hegn, landsbyerne Sønderskov og Høvelte samt kommunens eneste sommerhusområde. I bydelen bor der ca. 2600 borgere. Blovstrød Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Blovstrød by er vokset op omkring den ældre Blovstrød landsby. Trekløvermodellen er den overordnede struktur for Lillerød-Blovstrød byområde, og som udfyldning af det tredje kløverblad planlægges den nye bydannelse Ny Blovstrød mellem Lillerød og Blovstrød.

I Blovstrød er der en dagligvarebutik ved Kongevejen/Byagervej, og en dagligvarebutik ved Blovstrød Kro. Et af kommunens ældste og kulturhistorisk mest værdifulde byområder er de bevarede dele af Blovstrød landsby med sin landsbykirke og kirkeomgivelser. Høvelte landsby er en velafgrænset landsby, der i dag er udpeget som bevaringsværdig.

I den nye bydel mellem Lillerød og Blovstrød ligger forskellige enkeltstående erhvervsvirksomheder, som kommuneplanen medvirker til at skabe bymæssig sammenhæng imellem.

Mange af boligerne har et stort energiforbrug
Boligområderne i Blovstrød bydel er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

Et rekreativt, fredet område langs Blovstrøds østlige bygrænse er et af Blovstrøds vigtigste bynære friluftsområder. Forløbet forlænges syd for Kongevejen som et rekreativt bynært friluftsområde på kanten af det planlagte nye del af Blovstrød. Derudover indgår Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn i en større regional grøn kile, Furesø-Stavnsholtkilen.

I tilknytning til Blovstrød Skole ligger Blovstrødhallen med tilhørende fodboldbaner. Yderligere ligger Skovmarken Stadion nord for Sandholmgårdsvej. Ny Allerødgård på Sortemosevej er privatskole.

Allerød Sø-området og Kattehale Mose er naturrige rekreative områder, hvortil der i kommuneplanen planlægges bedre forbindelser.

Høvelte Kaserne, der udgør 1/3 af arealerne i Blovstrød bydel, er i planperioden fortsat udlagt til militær anvendelse.

Der kan etableres op til 600 boliger i området
Mellem Lillerød og Blovstrød er der planlagt ny boligbebyggelse, fortrinsvis tæt-lav boligbebyggelse. Bydannelsen skal skabe sammenhæng mellem de store bygningsvolumener, som allerede er i området, og samtidig videreføre Blovstrøds smukke byafgrænsning fra østsiden af Kongevejen til vestsiden med respekt for de landskabelige kvaliteter som findes i området. Der kan i de kommende år etableres op til 600 boliger i området.

Til beskrivelsen af 'Blovstrød' indgår   foruden Blovstrød by, også Høvelte Kaserneområde, Tokkekøb Hegn, landsbyerne Sønderskov og Høvelte samt kommunens eneste sommerhusområde. 

Til beskrivelsen af 'Blovstrød' indgår foruden Blovstrød by, også Høvelte Kaserneområde, Tokkekøb Hegn, landsbyerne Sønderskov og Høvelte samt kommunens eneste sommerhusområde. 

Høringssvar til kommunen
Forslag til kommuneplanen findes på alleroed.dk, hvorfra man kan sende høringssvar direkte. Man kan dog også sende dem pr. mail til planogbyg@alleroed.dk eller via brev til Allerød Kommune, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.