Til forældrene i Blovstrød Skole

Hvordan vil vores børn trives på mindre plads, når der skal bygges en ny daginstitution på Blovstrøds Skoles areal?

Sportspladsen, som kommunen - i følge skoleudvalget - vil inddrage halvdelen af til institutionsbyggeriet. Foto: AOB

Sportspladsen, som kommunen - i følge skoleudvalget - vil inddrage halvdelen af til institutionsbyggeriet. Foto: AOB

BEKYMRING  Skolebestyrelsen for Blovstrød Skole har den 6. juni udsendt en skrivelse til samtlige forældre på skolen med overskiften: "Hvordan vil vores børn trives på mindre plads, når der skal bygges en ny daginstitution på skolens areal?" Skolebestyrelsen opfordrer i skrivelsen forældrene til at give deres mening til kende.

Sagen i korte træk
Ifølge prognoserne stiger børnetallet i Blovstrød. Frem til år 2025 vil der være ca. 200 skolebørn flere i skoledistriktet. Derfor har et flertal i byrådet indgået en aftale (Budgetaftalen for 2017-2020) om, at kapaciteten på daginstitutionsområdet allerede fra 2019 skal øges fra de ca. 100 pladser til 150 - 180 pladser ved at bygge en ny daginstitution. Præmissen er, at børnene i Tusindbassen ikke skal flyttes i byggeperioden, og der er i alt afsat 40 mio. kr. til byggeriet.

Børn- og Skoleudvalget (BSU) fik til opgave at sikre, at beslutningen blev ført ud i livet.

Blovstrød Børneby
Forvaltningen gennemførte i samarbejde med lederne fra skole, klub og institutioner i februar en workshop, hvor principperne for en helhedsplan for 'Blovstrød Børneby' blev udarbejdet. Helhedsplanen indeholdte skitsetegninger over byggeområder til to daginstitutioner og klub. Alt sammen var placeret på området, der i dag omfatter skolens og Tusindbassens områder. Temaet var 'Leg & Læringsby' med fælles udearealer.
 

Kommunens oplæg viser principperne for mulige byggeområder. Tanken er bl.a. at den lille lund ud mod Kongevejen fjernes, og den gamle allé til skolen nedlægges.

Kommunens oplæg viser principperne for mulige byggeområder. Tanken er bl.a. at den lille lund ud mod Kongevejen fjernes, og den gamle allé til skolen nedlægges.

Helhedsplanen indeholdte ikke en stillingtagen til, hvordan de ca. 200 nye elever og ca. 20 medarbejdere skal håndteres.

Bekymring
Kort før påske indgav skolebestyrelsen høringssvar, der alene skulle tage stilling til principperne i helhedsplanen. Skolebestyrelsen svarede, at den naturligvis var enig i behovet, men var meget bekymret for, at ude-arealet skulle inddrages til bygninger.

Ingen brugerinddragelse
Børn- og Skoleudvalget vedtog principperne for helhedsplanen på et møde den 2. maj 2017. Ved samme møde skulle udvalget tage stilling til, hvorvidt det videre forløb skulle ske med eller uden brugerinddragelse. Børn- og Skoleudvalget kunne ikke beslutte for enten eller, men videresendte spørgsmålet til Økonomiudvalget, som indstillede til byrådet, at det videre forløb skulle ske uden brugerinddragelse efter den 1. juni 2017.

Protester fra skolebestyrelsen
På det efterfølgende byrådsmøde den 25. maj blev det vedtaget med et flertal bestående af kredsen bag budgetaftalen. Samme dag blev skolebestyrelsen inviteret til dialogmøde med forvaltningen, hvor opgaven var at komme med forslag til indretning af daginstitution 1, der var planlagt placeret på skov-arealet ved sportspladsen ud mod Kongevejen.

Skolebestyrelsen protesterede mod placeringen, og at den ikke havde været inddraget i processen på et tidligere tidspunkt.

Efterfølgende anmodede skolebestyrelsen om at få foretræde for BSU på mødet den 30. maj.
Dette blev afvist aftenen før af formanden for Børn- og Skoleudvalget med den begrundelse, at det tidsmæssigt ikke var muligt, at indkalde øvrige interessenter med så kort frist.

Skolebestyrelsesmøde
Torsdag, den 1. juni afholdte skolebestyrelsen møde, hvor temaet naturligvis var skolebestyrelsens handlemuligheder.

Der sås tre muligheder:
-  Ikke at foretage sig yderligere
-  Trække sig fra skolebestyrelsesarbejdet i protest over den manglende involvering.
-  Bede om forældrenes opbakning til fortsat at kæmpe for børnenes udeareal.

Hjælp fra forældre
Det er så her, at skolebestyrelsen opfordrer forældrene til at hjælpe til.
Bestyrelsen skriver: Kampen vil indledningsvis indeholde følgende elementer:
-  Underskriftindsamling
-  Skrive indlæg i dagspressen
-  Protestmarch til rådhuset

I første omgang har skolebestyrelsen bedt forældrene om at tilkendegive en opbakning ved at deltage i en afstemning. Svarfristen er sat til fredag den 9. juni, og ved Blovstrød Skoles skolefest i morgen, den 8. juni vil skolebestyrelsen være til stede. Her vil man have mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.


LÆS OGSÅ: Blovstrøds nye institutioner