Blovstrøds nye daginstitution

I går godkendte byrådet oplægget til Blovstrøds nye daginstitutions 1. etape, som er udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter

  Skitseoplægget til Blovstrøds nye daginstitution er udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.  Her ses østfacaden ud mod boldbanen. Der arbejdes med to planer samt lille kælder. Illustration: VLA

Skitseoplægget til Blovstrøds nye daginstitution er udarbejdet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.  Her ses østfacaden ud mod boldbanen. Der arbejdes med to planer samt lille kælder. Illustration: VLA

KAPACITETSBEHOV  I budgetforliget for 2017-2020 blev det i sin tid besluttet, at udarbejde en sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød. Beslutningen skal ses i relation til den store boligudbygning i vort område, som forventes at medføre en stor stigning i kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser over de kommende år.

I alt er der planlagt afsat 90 millioner
Der er afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til opførelse af en ny institution (nr.1), mens der - afhængigt af salgsindtægter - planlægges yderligere en institution (institution nr. 2) til 40 mio. kr. samt etablering af et nyt klubtilbud til 10 mio. kr.

  Situationsplan, som viser institution1's placering i forhold til Kongevejen og den nye parkeringsplads ved Netto. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Situationsplan, som viser institution1's placering i forhold til Kongevejen og den nye parkeringsplads ved Netto. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har bistået Allerød Kommune med udarbejdelsen af udkast til tegningsmateriale i dialog med brugerne i forbindelse med etablering af den nye institution (nr.1) i Blovstrød.

Af redegørelsen til byrådet fremgår det bl.a., at der har været afholdt brugermøder og gennemført et besøg på en institution i København. Møder og besøg har været præget af en positiv dialog med brugerne af den kommende institution, som har været aktive og konstruktive i forhold til input og forslag.

Brugerne har på dialogmøderne udtrykt tilfredshed med forslaget, der udover at rumme forhåndsønsker fra brugerne også kan opføres som fleksibelt byggeri, der kan ændres med henblik på anvendelse til andre formål.

I går, torsdag aften, godkendte byrådet projektet, og den videre plan er, at der nu udbydes et byggeri af en daginstitution til 150 børn i totalentreprise. I følge tidsplanen skal tilbudet fra de bydende være afleveret senest den 14. august 2017.

I indledningen til byggeprogrammet lyder det bl.a.:
Projektet omhandler opførelse af daginstitution til ca. 150 børn i alderen 0-6 år. Institutionen, der skal udgøre en kvalitetsmæssig ramme for leg og læring, skal dels erstatte den nuværende ældre institution 'Blovstrød Børnehus' og skal dels fungere som første etape af en udvidelse af den samlede kapacitet i området.

Helhedsplanen forventes færdig i anden halvdel af 2017
Området omkring Blovstrød er under kraftig udbygning vest for Kongevejen, og som følge af dette forventes en generel stigning i antallet af børnefamilier i området, og institutionen er derfor også samtidigt første del af en samlet helhedsplan for udvidelse af kapaciteten i området omkring Blovstrød Skole. Helhedsplanen er under udarbejdelse og forventes endelig færdig i anden halvdel af 2017.

En samlet løsning for alle udearealer for både skole og kommende institutioner
I forbindelse med helhedsplanen vil der blive udarbejdet en samlet løsning for alle udearealer for både skole og kommende institutioner. Da helhedsplanen som nævnt endnu ikke er færdig, er det besluttet, at den nye institution indtil videre skal benytte de eksisterende udearealer for de nuværende 'Blovstrød Børnehus'. Udearealer for den nye institution skal sammentænkes, således at de danner et samlet lege og opholdsområde med det eksisterende udearealer der bevares.

Der ønskes en placering så tæt som muligt på skolen under hensyntagen til en bevaring eller reetablering af fodboldbanen, optimering af institutionens udearealer samt muligheden for at fremme fælles læringsmiljøer.

Den videre proces
Udbudsfristen er som nævnt medio august, herefter vælges totalentreprenøren. Myndighedsgodkendelser mv. indhentes inden byggeriet starter på lokaliteten i oktober måned 2017, og byggeriet forventes afleveret ultimo 2018.