Stianlæg ved det nye Blovstrød

Den gamle kirkesti, som oprindelig gik fra Blovstrød Kirke til Ludserød (Høvelte), genetableres delvis

Genetableringen af den gamle kirkesti er under planlægning og forventes udført i år. Den første del af stien anlægges som en befæstet og belyst fælles sti i 3 meters bredde.

Genetableringen af den gamle kirkesti er under planlægning og forventes udført i år. Den første del af stien anlægges som en befæstet og belyst fælles sti i 3 meters bredde.

STIANLÆG  Lige efter påske - tirsdag, den 18. april - skal Økonomiudvalget bl.a. behandle sagen om de fremtidige stier I forbindelse med udviklingen af boligområderne i Blovstrød.

Byrådet godkendte på deres møde i oktober måned 2015 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Allerød Kommunes andel af byggemodning i forbindelse med 1. etape, som omfatter byggefelt B.1. Bevillingen er fordelt med 1,1 mio. kr. til anlæg af Kirkestien, som nu bliver genetableret på en delstrækning, og 0,9 mio. kr. til åbning af vandløb samt anlæg af overdrevsarealer m.m.

Befæstet og belyst kirkesti
Disse arbejder er nu under planlægning og forventes udført i år. Kirkestien (fra punkt 1-2, jf. nedenstående kort) anlægges som en befæstet og belyst fælles sti i 3 meters bredde frem til byggefelt B.2. Åbningen af vandløbet, anlæg af sø, samt tilpasning af overdrevsarealer koordineres med den bygherre, som udvikler byggefelt B.3 og B.4 og forventes i udbud til maj i år.

Oplæg til de forskellige planlagte nye stier omkring det nye Blovstrød. Tekster: AOB

Oplæg til de forskellige planlagte nye stier omkring det nye Blovstrød. Tekster: AOB

Yderligere stier
Der er udarbejdet et prismæssigt overslag over anlægsudgifterne til yderligere stier som følger:

A          Asfaltsti på strækning 2-3                     830.000 kr.
B          Asfaltsti på strækning 7-8                     500.000 kr.
C         Grussti på strækning 2-4                       130.000 kr.
D         Grussti på strækning 5-6                       475.000 kr.
E          Grussti på strækning 2-5                       165.000 kr.

I notatet står bl.a. følgende: Strækning 2-3 og 7-8 anlægges som asfaltsti i 3 meters bredde med belysning. Mens øvrige stier anlægges som grusstier i 2 meters bredde uden belysning. Den første strækning (asfaltstien fra 2-3) vurderes, at skulle etableres i år som følge af de trufne politiske beslutninger. Så snart der er indflyttet børn, der skal cykle til Blovstrød Skole, anbefales det, at etablere asfaltsti på strækning 7-8. Øvrige arbejder kan afvente den videre udbygning af området.

På fotoet, som er taget fra Østre Teglværksvej mod syd, kan man i højre side se, hvor Kirkestien har gået i det grønne markskel. Foto: AOB

På fotoet, som er taget fra Østre Teglværksvej mod syd, kan man i højre side se, hvor Kirkestien har gået i det grønne markskel. Foto: AOB

Ejendommen Kongevejen 9
I dagsordenen til økonomiudvalgsmødet oplyses endvidere: 
På byrådets møde, som blev afholdt medio december sidste år, blev der givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nedrivning af Kongevejen 9, der ejes af kommunen. Det oplyses nu, at et udbud er i gang, og arbejdet forventes afsluttet i juni måned i år.