Fire Blovstrød-punkter

Torsdag aften - i sidste uge - var der byrådsmøde, hvor der bl.a. blev behandlet fire Blovstrød-emner 

Allerød Byråd have 17 punkter på dagsordenen, hvor specielt fire emner berørte forhold i Blovstrød. Foto: AOB

Allerød Byråd have 17 punkter på dagsordenen, hvor specielt fire emner berørte forhold i Blovstrød. Foto: AOB

BYRÅDSMØDE  Der var byrådsmøde i torsdag aftes, hvor der var fire emner, som berørte forhold i Blovstrød:
1) Kommende fjernvarmeforsyning til Blovstrød,
2) Ændring af en bolig til erhvervsformål på Byagervej, 
3) Trafiksaneringen af Kongevejen nord for Sortemosevej og  
4) Vurdering af Ny Allerødgård IF som folkeoplysende forening.

1)  Kommende fjernvarmeforsyning til Blovstrød
I/S Norfors havde udarbejdet en rapport om fjernvarmeforsyningen til Blovstrød. Forinden mødet - om onsdagen - havde AOB i en artikel kritiseret det oplæg fra I/S Norfors, der nu lå til godkendelse i byrådet, idet projektet klart viste, at hovedforsyningsledningen i hele strækningen skulle føres langs Kongevejen med det til følge, at bl.a. supercykelstien skulle brydes op igen fra Circle K og videre mod nord. AOB have i artiklen foreslået en alternativ løsning, hvor man helt kunne undgå at berøre Kongevejen.

På baggrund af AOBs kritik blev kommunen opmærksom på, at der fejlagtig var vedlagt en forkert revision af Norfors rapport, hvorfor man ved middagstid - inden mødet - udsendte en revideret rapport til samtlige medlemmer, som klart fortalte at placeringen af den endelige hovedforsyningsledning endnu ikke var fastlagt. På grundlag af det fremsendte reviderede bilag blev rapporten godkendt. Endvidere har AOB fået oplyst, at i princippet bliver linieføringen udført, som AOB havde forslået. Jf. vores artikel: Nyt konstruktivt forslag fra AOB.

2)  Ændring af bolig til erhvervsformål
Ejendomsselskabet Østervold A/S, havde ansøgt om at nedlægge en bolig på Byagervej 14, 1. th. (Rosmosegård), og i stedet anvende enheden til erhverv (kontor). Lejer af boligen var fraflyttet, og firmaet havde behov for flere arbejdspladser. Det blev oplyst, at der ville ikke ske nogen ombygning af enheden, som tidligere havde været anvendt til erhverv.  Ansøgningen blev godkendt.

3)  Trafiksaneringen af Kongevejen nord for Sortemosevej
Fortsættelsen af trafiksaneringen af Kongevejen videre mod nord til Sjælsø Allé blev behandlet ved mødet. Formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, redegjorde for det projekt, som Niras A/S have udarbejdet. Der var tale om tre løsningsmodeller 1) En basisløsning og 2) En tilvalgsløsning 3) En yderlig tilvalgsløsning.

Det afsatte rådighedbeløb kunne slet ikke dække de oprindelige intentioner, der var lagt op til. Beløbet kunne kun dække et i forhold til 1. etape meget skrabet projekt = basisløsningen, som aldrig vil komme til at harmonere med 1. etape. 

Det blev fra flere sider påpeget, at Kongevejs-renoveringen i sin helhed var ansigtet udadtil for Allerød Kommune, og Jesper Hammer stillede derfor forslag om, at punktet blev tilbagesendt til Teknik- og Planudvalget. Syv stemte for dette forslag og 13 stemte i mod. Det skrabede projekt blev således efterfølgende vedtaget. Vi henviser til vor tidligere artikel: Renoveringen bliver en skrabet model.

4)  Vurdering af Ny Allerødgård IF som folkeoplysende forening
Ny Allerødgård IF var et stort emne på møde, og efter en lang debat endte det med, at Ny Allerødgård IF ikke må få anvist kommunale lokaler i sæsonen 2017/2018, og der ydes heller ikke tilskud til foreningens aktiviteter i tilskudsåret 2017. 

Sanktionerne var det helt store stridspunkt, da byrådet skulle vælge mellem to forslag, der begge stoppede anvisningen af lokaler til foreningen fra 1. maj i år, men hvor nogle ikke ville fratage dem støtten i år eller nægte dem anvisning til lokaler i hele sæsonen 2017/2018. 

Resultatet blev, at man med et minimum-flertal på 11 mod 9, vedtog at fratage foreningen nuværende adgang til kommunale faciliteter og besluttede samtidig, at sanktionere foreningen ved at fratage foreningen enhver adgang til kommunale idrætsfaciliteter i det kommende år. Læs vor tidligere artikel: Skuffet forening.

I følge Frederiksborg Amts Avis har Allerød Privatskole efterfølgende henvendt sig til kommunen med et fornyet ønske om dialog og interesse for at leje lokaler af kommunen. "Jeg prioriterer det meget højt, så vi har allerede et møde i næste uge," siger borgmester Jørgen Johansen.

"Der er ingen dagsorden, men jeg regner med, at vi skal tale om leje. Privatskolen udfordrer den markesleje, vi har fastsat, og jeg kan godt forstå og se nogle af deres pointer. Men det må forvaltningen så forhandle om ud fra en rammeaftale," slutter Jørgen Johansen, som synes, at det er en vigtig drøftelse.