Ny/ændret lokalplan for Nettos nabo, Kongevejen 28

Som forventet sagde Økonomiudvalget 'ja' til at imødekomme Nettos ansøgning om at købe nabogrunden på visse betingelser. 
Dette kræver dog en ny eller ændret lokalplan 

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe.   De vil nedrive bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB

Det er Kongevejen 28, som Netto vil købe. De vil nedrive bygningen og derefter fylde grunden op og udvide parkeringsarealet. Samtidig etableres en ny indkørsel direkte fra Kongevejen. Foto: AOB

LOKALPLANSÆNDRING  Som vi skrev den 7. april, har Netto på Kongevejen fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28 under visse forudsætninger. Matriklen ønskes anvendt til parkering og med en ny overkørsel direkte fra Kongevejen.

Baggrunden for Nettos ønske er, at trafikken siden butikkens åbning i 2009 har givet utrolig mange problemer både for butikken men også for beboerne på Byagervej og den øvrige trafik.

'Ja' fra Økonomiudvalget
Som forventet sagde Økonomiudvalget 'ja' på sit møde den 18. april til at imødekomme Nettos ansøgning, idet udvalget forventede, at der kan udarbejdes en ny/ændret lokalplan for Kongevejen 28, hvilket er nødvendigt. Nabogrunden er nemlig omfattet af Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød og ligger i delområde A2, som kun må anvendes til skole, idrætsarealer og svømmehal.

Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød.  Kongevejen 28 (rød markering) er placeret i område A2. 

Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød. 
Kongevejen 28 (rød markering) er placeret i område A2. 

Efter planloven kan kommunen ikke dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, så det kræver en ny lokalplan. Det kan enten være i form af en selvstændig plan eller som et tillæg til Lokalplan 1-130, hvor Netto ligger i delområde B1, som er udlagt til butiksformål og boliger.

Evt. adgangsvej til kommende børneinstitutioner
Forvaltningen har talt med Netto om, at der kan blive behov for at se den nye vejadgang og udvidede parkeringsplads i sammenhæng med kommunens planer om at bygge nye børneinstitutioner på naboejendommene Byagervej 4 – 8 og evt. på Blovstrød Skoles fordboldbane i tilknytning til skolen. Og at planlægningen af den nye institution vil blive prioriteret højest. Netto er positiv over for en dialog om dette, når kommunens planer ligger mere fast.

Teknik- og Planudvalget har godkendt den nye vejadgang, og Økonomiudvalget har desuden godkendt nedlæggelsen af boligen på Kongevejen 28, og nu mangler der således kun byrådets accept, som har sagen på dagsordenen den 27. april.


LÆS OGSÅ: Netto udvider