Blovstrød Vandværks generalforsamling

Der var et pænt fremmøde til vandværkets generalforsamling i onsdags i Blovstrødhallen

Over 30   interessenter   var mødt op til Blovstrød Vandværks generalforsamling, som blev afholdt i Sportscaféen i Blovstrødhallen. Foto: AOB

Over 30 interessenter var mødt op til Blovstrød Vandværks generalforsamling, som blev afholdt i Sportscaféen i Blovstrødhallen. Foto: AOB

VANDVÆRK  Ole Grønss blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav herefter ordet til formanden Henrik Østergaard, der gav en fyldestgørende beretning om vandværkets drift i det forløbne år.  

Beretning
Formanden kunne således oplyse, at vandværket pt. har 975 medlemmer, og der forventes 20 - 30 nye medlemmer i 2017. Der er i øjeblikket 2.202 indbyggere i vandværkets område og 84 virksomheder/institutioner, og der er opsat 842 vandmålere.

Vandværket har i det forløbne år fået udskiftet hele el-anlægget uden driftforstyrrelser, og værket har i den forbindelse fået det mekanisk relæstyrede anlæg udskiftet til en ren elektronisk TC-styring.

Henrik Østergaard kunne endvidere oplyse, at der har været taget 20 kontrolprøver, fordelt på de 3 boringer og hos forbrugerne. Prøverne viser, at vandkvaliteten er meget tilfredsstilende.

Drikkevandet har et lavt jern- og kalkindhold og ingen forureninger i råvandet fra boringerne eller i rentvandet, der pumpes ud til forbrugerne. Der er således heller ingen forurening med de farlige colibakterier eller miljøfremmede stoffer. Vandets hårdhedsgrad er 13,3 o dH, som betegnes som middelhårdt.  

Formanden kunne endvidere fortælle, at der havde været en del reparationer og omlægninger, herunder udskiftning af 32 stikledninger, anbøringsbøjler og ventiler på tre veje. På Kløvevej og Vindbygårdsvej har der været brud på vandledningen, og på Østervang har der været udskiftning af 85 meter forsyningsledning og to ventiler. Endelig har der været udført nyanlæg i forbindelse med det nye byggeri - Drabæk Huse - på den anden side af Kongevejen, hvor der er udført 641 meter forsyningsledning og 78 stikledninger.

Vandværkets økonomi
Efterfølgende gennemgik kasserer, Hans Stig Skogstad, 2016-regnskabet, som viste, at der i årets løb var tilgået en del store udgifter, der gjorde, at resultatet af den primære drift var på minus 300.000 kr. 

Årsagen til det negative resultat var bl.a. udskiftning af hele el-anlægget i vandværket, men de største udgifter, som løbende pågår, er udskiftning af anboringsbøjler ud for hver ejendom. En anboringsbøjle er det T-stykke, som forbinder stikledningen fra den enkelte ejendom til hovedvandledningen. T-stykket er udført i aluminium og gennem tiden tæret med risiko for vandtab til følge. Dette udskiftningsprojekt beløber sig til i alt ca. 4 mio. kr., og det påregnes, at løbe over 10 år - dvs. en udgift på ca. 400,000 kr. pr. år, hvor næsten en tredjedel nu er udskiftet.

Som en positiv oplysning kunne Hans Stig Skogstad meddele, at vandafgiften ikke ville stige for 2017.

Såvel beretning som regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Menigt bestyrelsesmedlem Jan Hausner ønskede ikke at forsætte bestyrelsesarbejdet, og i stedet blev Bjarne Norstedt valgt. Som 2. suppleant blev Lars Lund valgt.

Ole Grønss har igennem mange år være revisor for vandværket, men ønskede nu at træde tilbage. I stedet blev Vøgg Løwe Nielsen valgt som ny revisor. 

Efter afholdelsen af generalforsamlingen blev der budt på en let anretning til forsamlingen.