Bekæmpelse af Bjørnekloen

Kæmpebjørnekloen er en invasiv art, der har evnen til at brede sig voldsomt og fortrænge de fleste andre planter

Kæmpebjørnekloen er en invasiv art og er en trussel mod den biologiske mangfoldighed. Den findes bl.a. ved engen langs Drabækken. Foto: Fra   nyt udkast til indsatsplanen.

Kæmpebjørnekloen er en invasiv art og er en trussel mod den biologiske mangfoldighed. Den findes bl.a. ved engen langs Drabækken. Foto: Fra nyt udkast til indsatsplanen.

INVASIV  Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der har evnen til at brede sig voldsomt og fortrænge de fleste andre planter, og den er derfor en trussel mod den biologiske mangfoldighed.

Markant mindre udbredelse af kæmpebjørnekloen
Kommunen har i mange år bekæmpet kæmpebjørnekloen på kommunens arealer, og siden 2007 har kommunen på baggrund af den nugældende indsatsplan pålagt ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Resultatet ses ved en markant mindre udbredelse af kæmpebjørnekloen i dag i forhold til tidligere.

For at udrydde kæmpebjørnekloen eller minimere artens udbredelse i Allerød Kommune foreslår Forvaltningen, at indsatsen fortsættes. 

Nyt udkast til en indsatsplan
Der er derfor udarbejdet et nyt udkast til en indsatsplan, der indeholder de samme bekæmpelsesfrister som hidtil: 1. maj, 15. juni og 1. august, hvilket vil sige, at den nye indsatsplan har samme betydning for kommunens borgere og virksomheder som den foregående. Den nye indsatsplan indeholder desuden vejledning om bekæmpelsesmetoder, som er omskrevet og forenklet i forhold til den foregående udgave.  

Byrådet skal den 23. februar tage endelig stilling til godkendelsen af udkastet til indsatsplanen, som ikke får betydning for andre end ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo.

Ingen merudgifter
"Udgifterne til bekæmpelse af kæmpebjørnekloen på kommunens arealer samt tilsyn og håndhævelse af bekæmpelse på private arealer er indeholdt i Natur og Miljøs budget, og der er således ikke merudgifter ved vedtagelsen af en ny indsatsplan," lyder det i indstillingen til byrådet.

Udkastet til indsatsplanen for kæmpebjørneklo-bekæmpelsen skal i henhold til lovgivningen i offentlig høring i 8 uger, inden indsatsplanen endelig kan vedtages.