Snerydning af veje og fortove

Når snevejret kommer: Hvad gør kommunen så, og hvad skal du selv gøre?

Grundejerne har ansvar for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbude, avisbude, renovationsarbejdere og andre med ærinde til ejendommen.   Arkivfoto: AOB

Grundejerne har ansvar for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbude, avisbude, renovationsarbejdere og andre med ærinde til ejendommen. Arkivfoto: AOB

SNERYDNING  Snart kan vi forvente den første sne, og i den forbindelse har Allerød Kommune skrevet om snerydningen på deres hjemmeside.

Kommunen oplyser på hjemmesiden, hvor den sørger for rydning af veje og stier og gør samtidig opmærksom på, at den enkelte grundejer skal sørge for at der er sneryddet således, at bl.a. renovationsfolkene kan komme frem og hente skraldeposerne. Det er mere uklart i den overordnede tekst, om man også har pligt til at rydde selve kørebanen ud for sin bopæl. Et sted står der på hjemmesidens således følgende tekst:

"Kommunen rydder ikke de private fællesveje og private veje. Bor du på en sådan vej, er det derfor dig selv eller grundejerforeningen, som har ansvaret for, at vejen bliver ryddet og er farbar."

Man kunne let tro, at ovenstående tekst gjalt for alle vore lokalveje, men der er kun nævnt private veje og ikke de kommunale veje, som der er allerflest af her i Blovstrød. De kommunale veje - som kommunen ikke rydder for sne - er der således ingen steder i teksten stillet krav til, at de skal ryddes af de enkelte borgere eller grundejer-foreninger. 

Går man ind i kommunens vinter-regulativ, så står det dog helt klart: Det er kun fortovene man skal rydde for sne og is. I anvisningerne står der således:

"3.1 Snerydning
Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald. Grundejeren har altid pligt til, at rydde:
-  Trapper fra fortov til ejendom
-  Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.
-  Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på rabat, eller - i det omfang der ikke er plads eller rabat ikke findes - på den nærmeste del af vejbanen.

3.2 Glatførebekæmpelse
Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.
Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom. Glatførebekæmpelse udføres ved:
-  at der udspredes vejsalt, grus, sand e.lign. på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden."
 

Der står endvidere: "Grundejerne har ansvar for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbude, avisbude, renovationsarbejdere og andre med ærinde til ejendommen."

LÆS MERE HER: Sne og frost på vejene står for døren

Her er kommunens kort, som viser hvilke veje kommunen snerydder. 

Her er kommunens kort, som viser hvilke veje kommunen snerydder.