Rotteplage i dele af Blovstrød

Rotteproblemet er markant voksende, og rotter kan give alvorlige problemer.

Rotter kan overføre 55 forskellige sygdomme og har de seneste år været et stigende problem i Danmark.   En rotte kan klemme sig igennem et hul med en diameter på bare 20 mm.

Rotter kan overføre 55 forskellige sygdomme og har de seneste år været et stigende problem i Danmark. En rotte kan klemme sig igennem et hul med en diameter på bare 20 mm.

ROTTEPLAGE  Med den våde sommer vi har haft, hvor mange rottereder er ødelagt af oversvømmelser i kloaksystemerne, søger rotterne netop nu til nye områder, hvor de kan finde nye bosteder og bygge reder. Flere steder i Blovstrød har man konstateret usædvanlig mange rotter, som har huseret i bl.a. garager, udhuse, brændestabler og kompostbunker. I Allerød Kommune er antallet af rotte-anmeldelser steget med over 40%.

"Rotter kan give alvorlige problemer, men hvis man følger nogle enkle råd, kan man være med til at forebygge problemerne." Det skriver 'Bolius' og uddyber sagen:

Sundhedsrisiko
Rotter udgør en meget reel sundhedsrisiko, både i byen og på landet, og rottebekæmpelse og kontrol tages derfor særdeles alvorligt af myndighederne. Det har vist sig umuligt at udrydde rotter, som er utrolig tilpasningsdygtige. 

På trods af en ihærdig indsats er problemet voksende, hvilket kan ses af antallet af rotteanmeldelser, som er steget markant.

Bakterier og smittefare
Da rotterne især bevæger sig rundt via kloaksystemet, er det de rene bakteriebomber, der kan overføre sygdomme til mennesker - ikke mindre end 55 forskellige slags.

Den værste, bortset fra pest, som ikke længere ses på vores kanter, er leptospirose, herunder Weils syge, der smitter via urin fra rotter og mus, og som er dødelig i 5-15 procent af tilfældene.

Der er omkring 20 til 30 personer, der bliver smittet med leptospirose om året. Det er dog primært personer, som arbejder med affaldsystemer. Symptomerne er influenzalignende med feber, kulderystelser, hovedpine og evt. kvalme og opkastninger.

Der er smitterisiko, blot man rører ved noget, som en rotte har strintet på. Derfor er det vigtigt at undgå fysisk kontakt med rotter og med materialer eller madvarer, som rotterne kan have haft kontakt med. Brug derfor altid handsker, hvis du er i tvivl.

Rotter kan forårsage store materielle ødelæggelser
Ud over smitterisikoen anretter rotter skader på bygninger og installationer med deres gnaven. Med deres store mejselformede fortænder kan de gnave sig igennem stort set alle materialer, som er mindre hårde end jern, aluminium, zink, plast, kalksten og mursten - bare deres tænder kan få fat. 

Det kan være dyrt at udbedre de mange forskellige skader, rotter påfører samfundet, og i nogle tilfælde, hvor det går ud over el-installationer, kan de forårsage brand.

Hvor lever rotter, og hvordan breder de sig?
Indtil for et par hundrede år siden var det den sorte rotte, også kendt som husrotten eller pestrotten, der var helt dominerede i Danmark, men billedet er vendt, så det nu næsten udelukkende er den brune rotte, man støder på her i landet.

Størrelse, kost og formering
Den brune rotte bliver omkring 45 cm lang, heraf er de 20 cm hale. En voksen han vejer typisk 250-300 g, men eksemplarer på mere end et halvt kilo er set. Hunnerne er gennemsnitligt lidt mindre.

Hvis vinteren er mild, eller rotten kan flytte indendørs, kan den formere sig hele året. En rottehun kan få tre-fem kuld på et år, hvert bestående af op til 12 unger.

Ét rottepar bliver nemt til 50 rotter på bare et år, hvis de får de rigtige betingelser, men forsøg har vist, at et rottepar kan blive til så mange som 862 på et år.

Rotten er næsten altædende, men foretrækker kornprodukter. I modsætning til mus har rotten et ret stort væskebehov, og den kræver derfor jævnlig adgang til vand.

Kan forcere de fleste forhindringer
Rotten klarer sig fint i kloakker og afløb og ved søer og vandløb, men undgår normalt direkte vand, selvom den svømmer og dykker godt. Da den er en dygtig graver, kan den grave sig op gennem flere meter jord for at nå op til overfladen fra dybtliggende kloakrør.

Den kan også klatre op ad lodrette, ru mure og kan springe op til 75 cm i højden, ligesom den kan flytte eller løfte dæksler, der vejer mere end et kilo.

Med sine kraftige tænder kan den desuden gnave sig gennem mange forhindringer. Det er ikke mindst rottens atletiske talenter, der gør det så svært at sikre bygninger mod den.

En rotte kan klemme sig igennem et hul med en diameter på bare 20 mm.

Hvor holder rotterne til i og omkring huset?
I de fleste tilfælde trænger rotterne direkte ind i huset via fejl i afløbene eller i udluftningen af afløbet. Afløbsudluftningen er et rør, der er ført fra kloakken og op over husets tag.

Der sker ofte tæringer af røret oppe i tagkonstruktionen. Igennem disse tæringshuller vil rotterne så kunne komme ud på loftet. Rotter kommer desuden ind i boligen via afløbene i køkken, bad, toilet, bryggers osv..

Er rotterne kommet ud via utætheder i afløb og kloakker i og uden for huset, kan de trænge ind i kælderen eller krybekælderen gennem ødelagte ventilationsriste eller defekte eller åbne vinduer. De kan også gnave sig igennem ristene.

Er der rotter på loftet, kan de være kommet derop ved at klatre på læmure eller bevoksning op ad huset. Eller er dit hus placeret tæt på en skrænt eller et træ kan rotterne hoppe fra skrænten eller træet op i tagrenden og videre ind i taget 

I alle tilfælde er det, rotten søger i huset, tørre redepladser, som den ikke altid kan finde i kloakken, hvor den ellers har gode betingelser med hensyn til vand og mad. Ynglereden består af stumper af halm, papir, sække, plast eller andet tilgængeligt materiale, som rotten kan skrabe sammen.

Uden for huset kan rotterne holde til i udhuse, brændestabler, kompostbunker eller affaldsdynger, hvor de kan være uforstyrrede.

Bekæmpelse af rotter
Hvis man ser rotter eller spor efter rotter, skal man straks indberette det til Allerød Kommune. LÆS HER: Anmeldelse af rotter. Det er strafbart ikke at anmelde rotters tilstedeværelse.

Kommunen har pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, hvad enten det gøres af kommunens egne folk eller private bekæmpelsesfirmaer, og en indberetning om rotter vil altid udløse et besøg af en skadedyrsbekæmper.

Det er kommunen, der betaler udgiften til bekæmpelsen, og bekæmpelse må kun udføres af professionelle, der er uddannet til formålet, og udlæggelse af bekæmpelsesmidler kræver et autorisationsbevis.

Man må dog gerne –- som supplement til en igangværende, autoriseret bekæmpelsesindsats –- selv opsætte fælder.

Hvordan undgår man rotter?

  • For det første er det en god ide at lukke alle sprækker og revner i huse og udhuse. Rotter kan passere, hvis blot der er et hul på 20 millimeter, så manglende brædder og lister, ituslåede vinduer eller sprækker i murværket skal lukkes med hønsenet.

  • Det samme gælder for huller til rør og ledninger der har tendens til at gabe.

  • Samtidig skal dørene være intakte, og de skal slutte tæt til karmen. Har man vinduer i kælderetagen stående åbne, er det en god ide at sætte fintmasket trådnet for, så rotterne ikke smutter ind ad den vej.

  • En anden vej, de kan slippe ind, er under taget. Det sker typisk, hvis man lader planter vokse op ad muren, så rotterne kan kravle op ad den vej.

  • Undgå at have ting liggende på grunden, som mus og rotter kan opholde sig i. Det kan for eksempel være presenninger, tagplader, halmballer og gamle brædder eller døre., de kan bygge rede under.

  • Foder bør aldrig stå fremme, hvis man vil undgå rotter. Ligeledes er det en god ide at undgå at overfodre fugle, så der er mad til overs til rotterne.