Ny Farremose-sag?

Opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station syd for det nuværende trinbræt er ikke ordentlig oplyst i det materiale, som byrådsmedlemmerne har fået udleveret.

  En opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station 3-400 m syd for det nuværende trinbræt kan skabe en ny Farremose-sag. Foto: Jernbanen.dk

En opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station 3-400 m syd for det nuværende trinbræt kan skabe en ny Farremose-sag. Foto: Jernbanen.dk

STATIONSNÆRHED  En af AOBs læsere, Hanne Lindstrøm Nielsen, skriver om en måske ny Farremose-sag:

"På byrådsmødet, den 13. oktober var høringssvar til Fingerplan 2017 spor 2 på dagsordenen. Et af punkterne, stationsnærhed, dækker over følgende:

  • Opgradering af trinbrættet ved Høvelte til en egentlig station 3-400 m syd for det nuværende trinbræt.
  • Ændring af stationsnærhedsprincippet, så det bliver kommunerne (i stedet for Erhvervsstyrelsen), der udpeger stationsnære områder.
  • Ændring af, hvordan stationsnære zoner fastlægges.

Formålet med en egentlig Høvelte Station er at få mulighed for at bygge erhvervsejendomme til brug for arbejdspladsintensive virksomheder, det vil sige større virksomheder med mange ansatte. Umiddelbart kan det jo lyde som en god idé, og byrådet stemte da også for ud fra de oplysninger, de var blevet forelagt i bilaget til punktet."

Hanne Lindstrøm Nielsen spørger og svarer selv: "Hvad var det så, der ikke blev oplyst om? Det er de forhold, som taler imod en sådan beslutning!"

Natur og miljø 
"For det første er vurderingen af påvirkning af natur og miljø totalt udeladt i bilaget. Den idylliske landejendom Rishøjgaard ligger i området. Økologi, salamander og biotop var nogle af ordene, der blev anvendt ved det seneste salg af gården." siger Hanne Lindstrøm Nielsen og fortsætter:

Den grønne kile 
"For det andet er der med ganske lille skrift skrevet, at forslaget kan medføre justering af den grønne kile. På erhvervsstyrelsens hjemmeside står der klart og tydeligt, at kommuneplanlægningen skal sikre de ydre grønne kiler:

1) at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse,
2) at områderne ikke inddrages til byzone.

Fredet område
For det tredje, så er store dele af Høvelte-området fredet. I fredningsafgørelsen vedrørende Høvelte ses på side 21, hvilke matrikelnumre, der er fredet. Kortbilag viser placeringen af de fredede matrikler. Det meste af området er faktisk fredet.

Muligheden for borgerinddragelse er kun til stede i forbindelse med udarbejdelse af den reviderede fingerplan, såfremt kommunen vælger dialog med borgerne vedrørende ændringsforslag. Det gør Allerød Kommune ikke."

Farremose-sagen om igen?
Hanne Lindstrøm Nielsen slutter: "På samme måde som i Farremose-sagen mangler der mange oplysninger i det materiale, som byrådsmedlemmerne har fået udleveret. Det er temmelig tydeligt, at der ikke er blevet stemt om forslaget på et ordentligt oplyst grundlag.

Man kan nu blot håbe på, at Erhvervsstyrelsen er vågen og ikke godkender forslaget. Ellers står vi med en potentiel ny Farremose-sag."

Dansk Naturfredningsforenings bemærkninger
I fortsættelse af Hanne Lindstrøm Nielsens indlæg gør formanden for Dansk Naturfredningsforening/Allerød, Marianne Engberg, opmærksom på, at Natur og Miljøklagenævnets afslag på at ændre status fra sommerhus status til helårsbeboelse af en tidligere teglværksarbejderbolig i det aktuelle område. Både kommunen og nævnet gav afslag på ansøgning i 2014 med den begrundelse, at man bør undgå byfortætning, og at man skal sikre det smukke landskab samt respektere fredningerne. Det er lige præcist det kommunen nu vil ændre.

Marianne Engberg siger videre: "En station ved Høvelte trinbræt og en evt. bane til Farum Station er for mig at se ikke mulig, idet den så skal gå gennem Farum by, og er der behov for en sådan linie? Dertil kommer, at det ikke er et kommunalt anliggende at udføre jernbaner - men det er folketinget, der beslutter, om der skal etableres en ny jernbane.

Har man glemt denne sag?
Nævnets afslag kan ikke indbringes for anden myndighed, og min antagelse er, at man i forvaltningen helt har glemt denne sag."