18 rækkehuse bag kroen

Rækkehusene får permanent adgangsvej fra Østre Teglværksvej 

Planen viser de 18 rækkehuse, som udføres med p-kælder for beboerne. Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

Planen viser de 18 rækkehuse, som udføres med p-kælder for beboerne. Illustration: Frits Hansens Tegnestue. Tekster: AOB

Nu foreligger den endelige plan for de 18 rækkehuse, som skal opføres bag Blovstrød Kro. Der har i lang tid været meget stille om dette projekt, men nu sker der tilsyneladende noget. Det er entreprenørvirksomheden JS Sten & Stål A/S, som står som bygherre, og det er arkitektfirmaet Frits Hansens Tegnestue, der er arkitekter på projektet.  

Parkeringskælder til 36 pladser
I projektet er der regnet med en parkeringskælder for alle beboerne (36 p-pladser) placeret under seks af rækkehusene nærmest Østre Teglværksvej og oprindelig med en nedkørsel umiddelbart ud for det eksisterende hus, som danner grundgrænse til rækkehusene. Dette har der været indsigelser imod, hvorefter bygherren har ændret nedkørselsforholdene, som vist på ovenstående projekt.

Lege- og opholdsområde
Nærmest støjhegnet mod parkeringsarealet for kroen og Rema 1000 er der projekteret et 7 meter bredt areal udlagt som 'Lege- og opholdsområde' og med max-hastighed på 15 km/t. Der er mulighed for dobbeltrettet kørsel, og der udlægges 4 gæsteparkeringspladser. Arealet er samtidig en stiforbindelse mellem Østre Teglværksvej og sportscentret ved Blovstrødhallen. Modsat Østre Teglværksvej etableres en gennemgang for gående og cyklende til kroens parkeringsareal.

Ned mod den eksisterende sø etableres et fælles opholdsareal.

Indsigelse mht. adgangsvejen
Beboerne i de eksisterende rækkehuse har gjort indsigelser overfor Allerød Kommune mht. adgangsvejen til de nye rækkehuse. De påpeger, at i den oprindelige lokalplan var Østre Teglværksvej nævnt som en mulig midlertidig adgangsvej til bebyggelsen, og at den permanente adgangsvej var fra Kongevejen. 

Beboerne giver udtryk for, at nu viser det sig, at Østre Teglværksvej bliver den permanente løsning. "Derved vil der blive en stærkt forøget trafik på Østre Teglværksvej, der slet ikke er dimensioneret og anlagt, så den kan klare denne trafikbelastning," lyder det i indsigelsen. For at undgå den forøgede trafik opfordrer beboerne derfor kommunen til, at de 18 nye beboere bliver vejbetjent fra Kongevejen, hvor der allerede er en velfungerende indkørsel til butik og kro, med mange daglige ind- og udkørsler. 

Af Teknik-og Planudvalgets referat fremgår det ikke, at man vil efterkomme dette forslag, men fastholder, at den permanente adgangsvej til de 18 rækkehuse vil blive ad Østre Teglværksvej.