Bebyggelsen på kirkemarkerne

Nu forligger første oplæg til udformningen af bebyggelsen på byggefelt B3 og B4

De to aktuelle boligbebyggelser B3 og B4 ligger op langs Østre Teglværksvej. Bebyggelsen til højre på planen (B.1) er Drabæk Huse. Som det fremgår af planen foreslås, at der   udlægges en gennemkørende vej ,  i gennem boligområdet B4 med adgang til det fremtidige boligområde B2. Illustration: LE 34

De to aktuelle boligbebyggelser B3 og B4 ligger op langs Østre Teglværksvej. Bebyggelsen til højre på planen (B.1) er Drabæk Huse. Som det fremgår af planen foreslås, at der udlægges en gennemkørende veji gennem boligområdet B4 med adgang til det fremtidige boligområde B2. Illustration: LE 34

Som AOB tidligere har beskrevet, har en investor, 'Land Development A/S', indgået en betinget købsaftale med Blovstrød Menighedsråd om køb af 'kirkemarkerne', med de i rammelokalplanen fastlagte byggefelter B.3 og B.4.

Økonomiudvalget har i tirsdags behandlet sagen for de to områder således, at arealerne fremover kan benyttes til boligformål.

Sagsbeskrivelse
Områderne er omfattet af rammelokalplan 1-134 for det nye Blovstrød, som blev endeligt vedtaget af byrådet den 17. april 2015. Investor har udarbejdet et skitseforslag til bebyggelsen, som vist på ovenstående illustration. Formålet med rammelokalplanen er bl.a. at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning med afsæt i områdets særlige landskabelige kvaliteter.

Boligområde B3
I kommuneplanrammen er boligområdet B3 (arealet nærmest Kongevejen) udlagt til etageboliger med en bebyggelsesprocent på 60%. I anmodningen om igangsættelse af en lokalplan ønsker investoren at bygge tæt lav bebyggelse i stedet for etageboliger i området. Den eksisterende rammelokalplan for området udlægger området til etageboliger og/eller rækkehuse i 2-3 plan.

Boligtallet er i rammelokalplanen fastlagt 50-75 boliger, og der er i rammelokalplanen udlagt et areal til et beplantningsbælte (en frugtlund) langs Østre Teglværksvej. I forslaget fra investor er der udlagt 81 boliger.

Boligområde B4
I kommuneplanrammen er boligområde B4 udlagt til blandet boligområde, med en bebyggelsesprocent på 40%. Investor ønsker her, at der bygges åben lav bebyggelse i stedet for tæt lav i området. Den eksisterende rammelokalplan for området udlægger området til villabebyggelse og/eller række-, kæde- og dobbelthuse i 2-3 plan.

Boligtallet er i rammlokalplanen fastlagt til 50-75 boliger, og der er i rammelokalplanen angivet grundstørrelser på 400-600 m2. Af bygherrens skitse fremgår at grundstørrelserne er væsentligt over dette tal.

Vejudlæg
I forslaget udlægges der en gennemkørende vej, i gennem boligområdet med adgang til det fremtidige boligområde B2 i rammelokalplanen. Herved ændres den principielle vejudlægning i rammelokalplanen mod Høvelte.

Udarbejdelse af en lokalplan for begge områder kræver kommuneplantillæg for at være i overensstemmelse med det indsendte forslag fra investor.

Forslaget til lokalplanen skal nu efterfølgende behandles af Teknik- og Planudvalget.

 

LÆS OGSÅ: Kirkens jorde er solgt