Blovstrødcentret kan nu ombygges til boligformål

Et enigt byråd har godkendt lokalplanforslaget med bemærkning om, at det skal ske med respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur

Den gang der ikke var noget der hed Netto i vor by, men hvor Dagli'Brugsen var centrum i Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Den gang der ikke var noget der hed Netto i vor by, men hvor Dagli'Brugsen var centrum i Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Som vi skrev i september måned - sidste år, havde ejeren af Blovstrødcentret, Kongeegen A/S, anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan for ejendommen Sjælsø Allé 1-7, således at ejendommen fremover kunne anvendes til boligformål.

Ingen mulighed for at tiltrække butikslejere
I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse fremførte ejeren i sin tid, at det gennem mange år - efter at Netto fik lov til at åbne en butik på Kongevejen - har en hver mulighed for at tiltrække butikslejere været umulig, og at udleje ejendommen i øvrigt til de formål, som er nævnt i byplanvedtægten, har ikke været realistisk.

Godkendt af byrådet
Efterfølgende har kommunen udarbejdet et lokalplanforslag, som tilgodeser, at Blovstrødcentret kan ombygges til boliger. Et enigt byråd godkendte på sit sidste møde dette endelige, justerede forslag for centret, der nu giver mulighed for, at hele bebyggelsen kan indrettes til boligformål.

Ud over at lokalplanen give mulighed for, at området kan anvendes til helårs-boligformål, sikrer man sig, at ændringen af de eksisterende bygninger udføres i harmoni med den eksisterende bebyggelse og med respekt for det arkitektoniske helhedsudtryk.

I de tidligere indkomne høringssvar var der generel tilslutning til, at Blovstrødcentret ombygges til boligformål, men det blev samtidig understreget, at det skal ske med indføling og respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur, og byrådet vedtog en række ændringer og tilføjelser med udgangspunkt i høringssvarene.

Konklusion
Ved byrådets vedtagelse af lokalplanforslaget fulgte følgende bemærkninger:
• At bebyggelsens nuværende taghældning fastholdes
• At tage skal dækkes med røde teglsten
• At der ikke gives mulighed for kviste
• At muligheden for vandskuring/pudsning fastholdes
• At søjlerne bevares synlige, således at den eksisterende takt og rytme i bebyggelsens udtryk bevares.