Stor tilslutning til at Blovstrødcentret ombygges til boligformål

Ved ombygningen til boligformål understreges det dog, at det skal ske med indføling og med respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur

Den gang der ikke var noget der hed Netto i vor by, men hvor Dagli'Brugsen var centrum i Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Den gang der ikke var noget der hed Netto i vor by, men hvor Dagli'Brugsen var centrum i Blovstrød. Arkivfoto: AOB

Som vi skrev i september måned - sidste år, har ejeren af Blovstrødcentret, Kongeegen A/S, anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan for ejendommen Sjælsø Allé 1-7, således at ejendommen fremover kunne anvendes til boligformål.

Ingen mulighed for at tiltrække butikslejere
I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse fremførte ejeren, at det gennem mange år - efter at Netto fik lov til at åbne en butik på Kongevejen - har en hver mulighed for at tiltrække butikslejere været umulig, og at udleje ejendommen i øvrigt til de formål, som er nævnt i byplanvedtægten, har ikke været realistisk.

Kommunen har efterfølgende udarbejdet et lokalplanforslag, som har været offentligt fremlagt til høring frem til den 28. januar. Ved fristens udløb var der indkommet i alt 37 personlige kommentarer til planforslaget og hovedkonklusionen er, at der generelt er tilslutning til, at Blovstrødcentret ombygges til boligformål.

Respekt for bebyggelsens arkitektur
Samtidig understreges det dog, at det skal ske med indføling og med respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur.

I den forbindelse nævnes kviste som et fremmedelement, ligesom der er betænkeligheder ved muligheden for at vandskure eller pudse murstensfacaderne.

Endvidere er det vigtigt, at tagene beholder den nuværende taghældning og også fremover beklædes med røde teglsten.

Betydelig kritik af at søjlegange inddrages
Lokalplanens byggefelter er identiske med bebyggelsens tage, og det betyder, at facader kan flyttes frem under tagudhænget. Dermed er der mulighed for, at bebyggelsens karakteristiske søjlegange inddrages i boligarealet. Det forhold er der i de indkomne bemærkninger betydelig kritik af.

Endvidere har grundejerforeningen ”Byparken” nævnt en række specifikke naboforhold, som der bør tages stilling til.

Konklusion
På ovennævnte baggrund har Forvaltningen anbefalet Teknik og Planudvalget, at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanforslaget, med følgende bemærkninger:
• At bebyggelsens nuværende taghældning fastholdes
• At tage skal dækkes med røde teglsten
• At der ikke gives mulighed for kviste
• At muligheden for vandskuring/pudsning fastholdes i lokalplanen
• At søjlerne bevares synlige, således at den eksisterende takt og rytme i bebyggelsens udtryk bevares.

Teknik og Planudvalget behandler sagen på tirsdag, den 8. marts.