Naturfredningsforening har klaget over rammelokalplanen for Teglværkskvarteret

Danmarks Naturfredningsforening har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret

Som det fremgår af planen, ligger det meste af B.4-bebyggelsen direkte i det beskyttede overdrev. Tekster: AOB

Som det fremgår af planen, ligger det meste af B.4-bebyggelsen direkte i det beskyttede overdrev. Tekster: AOB

DN tager skarpt afstand fra kommunens intentioner med rammelokalplanen
Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Allerød tager skarpt afstand fra Allerød Kommunes intentioner med rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

'DN Allerød er mildest talt forundret over, at Allerød Kommune helt bevidst planlægger at overtræde Naturbeskyttelsesloven og EU's Habitatdirektiv i Rammelokalplan 1-135. Planen er også i klar modstrid med Allerød Kommune strategi og handleplan for biologisk mangfoldighed, der er vedtaget af byrådet,' skriver DN i en indsigelse mod rammelokalplanen.

"Allerød Kommune er forpligtet til at pleje egne paragraf 3-beskyttede arealer, således også 'Teglværksoverdrevet". Dette sker også i dag i form af årlige høslæt. Denne fine pleje er medvirkende til den store artsrigdom på arealet,' hedder det i indsigelsen, der fortsætter: "Det er derfor fuldstændig uforståeligt, at kommunen ikke tager sin egen naturpleje, udpegning af vigtig natur og naturområde prioritering alvorligt."

'DN Allerød forventer med denne indsigelse, at 'Teglværksoverdrevet' med en 'bufferzone' bliver friholdt for byggeri, og at skovbyggelinjen bliver respekteret,' skriver DN, der oplyser, at DN Allerød nu har indsendt indsigelsen som en klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Indsigelsen fra DN er endvidere sendt til kommunens natur- og planafdeling.

Borgmester Jørgen Johansen svarer på kritikken
"En eventuel fremtidig bebyggelse i det konkrete delområde vil selvfølgelig skulle respektere de EU-beskyttede arter og anden værdifuld natur," siger Borgmester Jørgen Johansen og fastslår, "at der er tale om en rammelokalplan, som angiver den overordnede plan for området, men som ikke i detaljen angiver, hvordan bebyggelserne skal ske. Det konkrete område i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet er et enkelt delområde i rammelokalplanen."

Borgmesteren fortsætter: "Der vil efterfølgende skulle udarbejdes lokalplaner for de enkelte delområder, som selvfølgelig skal overholde gældende lovgivning."

"Der er ganske rigtigt udpeget et overdrevsareal i det konkrete delområde. Dette delområde er kommunal ejet og er et af de områder, der sidst vil blive taget i anvendelse. Det ligger således ud i tiden, at området skal lokalplanlægges og eventuelt bebygges. En eventuel fremtidig bebyggelse i det konkrete delområde vil selvfølgelig skulle respektere de EU-beskyttede arter og anden værdifuld natur."

Jørgen Johansen nævner dog: "For god ordens skyld", at "naturbeskyttelsesloven giver mulighed for, at kommunen kan dispensere, selvom arealet er udpeget som overdrev."

"Men hensigten med rammelokalplanen er at få en fælles overordnet forståelse af, hvordan området kan udvikle sig med tiden, og på den korte bane at få skabt muligheden for at opføre almene boliger i det første byggefelt (red: byggefelt B.2), når dette er lokalplanlagt. Dette kan naturligvis forenes med ikke at ødelægge beskyttet værdifuld natur, også på lang sigt," lyder borgmesterens kommentar.