Parkering forbudt!

Vi har skrevet det før - men gentager nu: Parkering med to hjul på fortovet er forbudt og kan give en parkeringsafgift. Gælder nu for alle landets kommuner 

Ovenstående situation - hvor bilerne holder med to hjul på fortovet - er som bekendt forbudt bl.a. på alle Blovstrøds villaveje, men den praktiseres dog overalt i byen. Hvis bilerne på billedet alle holdt på selve kørebanen, ville den fri passage i dette tilfælde kun være omkring 1,5 meter! Foto: AOB

Ovenstående situation - hvor bilerne holder med to hjul på fortovet - er som bekendt forbudt bl.a. på alle Blovstrøds villaveje, men den praktiseres dog overalt i byen. Hvis bilerne på billedet alle holdt på selve kørebanen, ville den fri passage i dette tilfælde kun være omkring 1,5 meter! Foto: AOB

Parkering forbudt - i hele Danmark
Tidligere kunne den enkelte kommune fastsætte egne lokale regler for parkering af biler i tættere bebyggelse. Det betød fx, at man i nogle kommuner gerne måtte parkere med to hjul på fortovet, mens det i andre kommuner kunne udløse en parkeringsafgift. Der er nu sket en harmonisering af reglerne. Nu gælder følgende grundregler i hele Danmark: 

Inden for byzone-skilt
Inden for tættere bebygget område - inden for byzone-skilt - må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på: 
Fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg o.lign. 

Kommunerne har dog fortsat mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil så fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Parkering af motorcykler  
Den 1. marts i år blev færdselsloven ændret således, at motorcykler som hovedregel skal parkere på samme måde og steder som biler. Denne bestemmelse er der dog mulighed for at lempe i en kommunal bekendtgørelse. F.eks. kan det i en lokal parkeringsbekendtgørelse tillades motorcykler at parkere på fortove, pladser og lignende.

I henhold til den gældende bekendtgørelse fra 2014 kan biler - som nævnt - ikke lovligt parkere med 2 hjul på fortov eller rabat. 

I forslag til revideret bekendtgørelse er dette princip fastholdt. Der foreslås således ikke lempelser i forhold til færdselsloven, som tillader motorcykler på fortove og pladser.  

Muligheden for at lempe reglerne for motorcykelparkering i Allerød Kommune har været drøftet med Politiet, som ikke har kendskab til andre kommuner, som har lavet særregler.

Det er således fortsat muligt at afstribe et område på vej eller plads, som er forbeholdt parkering af motorcykler.

Teknik- og Planudvalget har nu indstillet til Økonomiudvalget og byrådet, at med adgang fra Lilledal etableres parkeringsmulighed for 3 motorcykler på pladsen ved M. D. Madsensvej 12 D, - dvs. på fortovet ved "Pillen". Byrådet behandler sagen i dag, torsdag, den 15. december.

Bilparkering giver ikke væsentlige problemer
Allerød Kommunes forvaltning har tidligere vurderet, at det ikke vil give væsentlige problemer i vor kommune, at forbyde parkering på fortovene. Forvaltningen oplyste således: Renovationen samt beredskabet er blevet hørt, og har ikke umiddelbart problemer med de ændrede regler. Beredskabet kræver en passagebredde på min. 2,8 m, og renovationsvogne kræver en passagebredde på min. 3,25 m.

Kun en fri passage på max. 1,5 meter
Men nogle af vejene her i Blovstrød er kun 5 meter brede, og en bil er fra ca. 1,80 m til ca. 2,10 m bred (incl. sidespejle), hvilket vil sige, at hvis to biler holder overfor hinanden på selve kørebanen, er der kun en passage på 1,0 - 1,5 meter!

I den forbindelse er færdselslovens §28 dog meget relevant. Den siger, at ”Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.”

Vi må dog konstatere, at over 95 % af bilerne her på Blovstrøds villaveje stadig holder med 2 hjul på fortorvet - og os bekendt, har ingen endnu fået en parkeringsafgift.