Der udsendes nu et lokalplanforslag for boliger ved Teglskoven

Grundlaget for lokalplanudkastet er konkurrenceforslaget for delområde B.2 i rammelokalplan 1-135

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav samt etageboliger i 2 planer. Der kan i alt opføres 163 boliger. Illustration fra lokalplanforslaget.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav samt etageboliger i 2 planer. Der kan i alt opføres 163 boliger. Illustration fra lokalplanforslaget.

Byrådet vedtog den 30. april 2015 at igangsætte udarbejdelse af forslag til rammelokalplan for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Formålet med rammelokalplanen var at muliggøre ny bebyggelse i området og sikre en landskabsmæssig og arkitektonisk sammenhæng i området, som grundlag for efterfølgende udbud af de enkelte etaper. Lokalplanområdet udgør delområde B.2 i den helhedsplan (jf. nedenstående plan), som rammelokalplan 1-135 Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej sætter rammerne for.

Den oprindelige helhedsplan, hvor B.2 nu er udvidet med   det privatejede areal i det nord-vestlige hjørne (angivet med hvidt).   Området omfatter således det med lilla markeret areal. Det skal i øvrigt bemærkes, at den skitserede bebyggelse er ændret - jf. nedenstående illustrationskort.

Den oprindelige helhedsplan, hvor B.2 nu er udvidet med det privatejede areal i det nord-vestlige hjørne (angivet med hvidt). Området omfatter således det med lilla markeret areal. Det skal i øvrigt bemærkes, at den skitserede bebyggelse er ændret - jf. nedenstående illustrationskort.

Byrådet udbød en del af arealet til almene boligformål i konkurrence, og Lejerbo vandt konkurrencen sammen med White arkitekter som totalrådgiver med en bebyggelse, der med af- sæt i nærheden til skoven udformede et forslag til en tæt-lav bebyggelse, hvor skovens landskabelige kvaliteter blev trukket igennem området, og bebyggelsen opstod som forgrenede længer af rækkehuse langs med landskabets terrænkoter.

I arbejdet med opstart af lokalplanprocessen er det resterende område i rammelokalplanens delområde B.2 solgt til en privat investor, og lokalplanens bebyggelsesstruktur tilpasset af White arkitekter, så det nu også omfatter nabomatriklerne. 

163 boliger
Lokalplanforslaget 1-141 for boliger ved Teglskoven har til formål at sikre, at bebyggelsen opføres efter de principper, der er fastsat i rammelokalplan 1-135 for Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. 

Grundlaget for lokalplanudkastet er konkurrenceforslaget for delområde B.2 i rammelokalplan 1-135. Der opføres ca. 118 almene boliger og ca. 45 ejerboliger. Der opføres en boligmasse, der er sammensat af både mindre boliger, fra 45 m2 til større boliger på op til 110 m2. Boligmassens sammensætning er med til at sikre et varieret udbud i området.

Indre, grønt opholdsmiljø
For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges et indre, grønt opholdsmiljø med legearealer og fælleshus til beboerne i området. Således henvender alle boliger sig enten til den indre, fælles grønning eller til det omgivende landskab. Der udlægges indenfor lokalplanområdet plads til regnvandsbassiner.

                          Principsnit i de 2-etagers boliger fra lokalplanforslaget.

                          Principsnit i de 2-etagers boliger fra lokalplanforslaget.

I beskrivelsen lyder det: Facader skal fremstå i træ, blank mur, med teglskaller og/eller i en kombination. Facader i blank mur eller teglskaller skal holdes i en grå farveskala. Træfacader skal fremstå som ubehandlet naturtræ eller malet/plejet med upigmenteret farve.

Vejbetjenes fra Sortemosevej
Området vejbetjenes fra Sortemosevej via en ny vej langs tømmerhandlen. Internt i lokalplanområdet udlægges der to boligveje, en der forsynes med vendeplads og en der danner et ”loop” rundt i området. Boligvejene etableres som 'shared space' – arealer, hvor alle trafikantgrupper må færdes på lige fod.

Materialevalget er en del af historiefortællingen
Der etableres endvidere fællesstier i lokalområdet, som forbindes med hovedstinettet for hele området. De interne stier udlægges i henholdsvis knust tegl eller træ. Materialevalget er hermed en del af historiefortællingen i området som gammelt teglværksområde og som reference til bebyggelsens placering tæt på skoven.

Lokalplan 1-141 indstillet sendt i offentlig høring
Teknik- og Planudvalget har ved sidste møde nu indstillet til Økonomiudvalget og byrådet, at udkastet til lokalplan 1-141 for boliger ved Teglskoven vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Illustrationskort fra lokalplanforslaget. Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, som forbindes med hovedstinettet for hele området. De interne stier udlægges i henholdsvis knust tegl eller træ. Materialevalget er hermed en del af historiefortællingen i området som gammelt teglværksområde og som reference til bebyggelsens placering tæt på skoven. 

Illustrationskort fra lokalplanforslaget. Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, som forbindes med hovedstinettet for hele området. De interne stier udlægges i henholdsvis knust tegl eller træ. Materialevalget er hermed en del af historiefortællingen i området som gammelt teglværksområde og som reference til bebyggelsens placering tæt på skoven.