Dispensation fra lokalplanen vedr. indretning af privatskole

Forvaltningen mener ikke, at en dispensation er i strid med lokalplanens principper

Nu skal Teknik og Planudvalget tage stilling til en dispensation fra lokalplanen mht. indretning af en skole på Ny Allerødgård.  

Nu skal Teknik og Planudvalget tage stilling til en dispensation fra lokalplanen mht. indretning af en skole på Ny Allerødgård. 

Teknik og Planudvalget skal i morgen - tirsdag - tage stilling til en ansøgning om dispensation fra lokalplanen til indretning af skole på Ny Allerødgård.

Kongeegen A/S, ejeren af ejendommen Ny Allerødgård, har ved mail af den 20. januar i år anmodet Allerød Kommune om at give dispensation fra bestemmelserne i lokalplan nr. 130 A til indretning af undervisningslokaler med henblik på drift af Allerød Privatskole.

I 2001 vedtog byrådet en lokalplan for Ny Allerødgård. I henhold til lokalplanens § 4.1 må ejendommen kun anvendes til erhverv, og der må kun indrettes bebyggelse til administration, EDB-virksomheder, uddannelses- og kursusvirksomheder, laboratorier, højteknologiske fremstillingsvirksomheder.

Efter lokalplanens § 13.2 kan byrådet dog dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationen kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

Oprindeligt en landbrugsejendom
Ny Allerødgård var oprindeligt en landbrugsejendom og bolig for ejeren af Blovstrød Teglværk. I 1981 vedtog Allerød Byråd en lokalplan for gårdens bygninger og haveanlæg med det formål at etablere det planlægningsmæssige grundlag for, at ejendommen og de aflagte bygninger kunne benyttes til offentlige formål samt private institutioner af almennyttig karakter. Ejendommen blev efterfølgende anvendt som hjem for unge autister drevet som en selvejende institution.

I 2001 blev der udarbejdet en lokalplan med henblik på indretning af et domicil for en større udviklingsvirksomhed - Sjælsø Gruppen - og samtidig afhændede Allerød Kommunen ejendommen.

Dispensationen ikke i strid med lokalplanens principper
Indretning af undervisningslokaler og skole er således en del af ejendommens historie, og i forhold til den gældende lokalplans rammer for anvendelsen af ejendommen er der efter Forvaltningens opfattelse tale om en dispensation, som ikke er i strid med lokalplanens principper, og som falder inden for byrådets kompetence i henhold til lokalplanens § 13.2.

I følge dagsordenen for mødet i morgen anbefaler Forvaltningen således, at der gennemføres en naboorientering med to uger frist for afgivelse af bemærkninger om ansøgningen om indretning af skole, hvorefter sagen genoptages.

Åbent hus på søndag
Der er åbent hus på søndag fra kl. 10:00 til 12:00.
 

LÆS OGSÅ: Allerød Privatskole åbner i Blovstrød