'Drabæk Huse' bliver navnet på den første bebyggelse i det nye Blovstrød

Nu foreligger der et lokalplanudkast til første etape af det nye Blovstrød. Der er sket en del ændringer i forhold til det oprindelig forslag. Bl.a. er indkørslen fra Kongevejen til området flyttet over 50 meter længere mod syd, og boligernes placering er ændret en del 

Som det fremgår af planen, er overkørslen fra Kongevejen til den nye bebyggelse   flyttet længere mod syd. Oprindeligt var indkørslen til boligområdet placeret tæt op ad Statoil-grunden. Forskydningen af indkørslen vil bevirke, at den sydlige udkørsel fra tankstationen ikke bliver ud til stikvejen, som det tidligere var planlagt, men bliver fastholdt, som forholdene er i dag. Illustration: Allerød Kommune  

Som det fremgår af planen, er overkørslen fra Kongevejen til den nye bebyggelse flyttet længere mod syd. Oprindeligt var indkørslen til boligområdet placeret tæt op ad Statoil-grunden. Forskydningen af indkørslen vil bevirke, at den sydlige udkørsel fra tankstationen ikke bliver ud til stikvejen, som det tidligere var planlagt, men bliver fastholdt, som forholdene er i dag. Illustration: Allerød Kommune  

Drabæk Huse
Nu foreligger der et lokalplanudkastet for den nye bebyggelse i det nye Blovstrød nr. 1-137, og det har til formål at sikre, at bebyggelsen opføres efter de principper, der er fastsat i rammelokalplanen 1-134 for det nye Blovstrød. Bebyggelsen er blevet navngivet 'Drabæk Huse', med relation til områdets beliggenhed ved Drabækken.

Grundlaget for lokalplanudkastet er det valgte projektforslag fra udbuddet af delområde B.1 i rammelokalplanen. Forslaget indeholdt 75 boliger og en option på 80 boliger.

I lokalplanudkastet lyder det: I forbindelse med bearbejdningen af konkurrenceforslagets bebyggelsesplan til lokalplanudkast er det Forvaltningens vurdering, at en udvidelse af boligtallet fra 75 til 80 vil forringe bebyggelsesplanens overordnede kvaliteter, herunder i særlig grad forbindelserne mellem de 'indre grønne rum' og det store omgivende landskab.

Den servitutbelagte regnvandsledning parallelt med Kongevejen og ændringen af vejtilslutningen til Kongevejen har indskrænket byggemulighederne i forhold til udbudsprojektet.

Af planen fremgår det således, at indkørslen fra Kongevejen til boligområdet er flyttet 55 meter længer mod syd, og i øvrigt er boligernes placering og orientering ændret en del. 

75 række-/kædehuse
Der står videre i lokalplanforslaget: Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse i 1-2 plan. Der kan opføres 75 række-/kædehuse i lokalplanområdet. Boligerne skal opføres inden for de givne byggefelter og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver.

For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges et indre, grønt opholdsmiljø med legearealer og fælleshus til beboerne i området. Således henvender alle boliger sig enten til den indre, fælles grønning eller til det omgivende landskab.

Facader skal fremstå i blank mur af blødstrøgne teglsten, med teglskaller og/eller i træ. Facader i blank mur eller teglskaller skal holdes i en mørk farveskala i nuancerne sort, mørk grå eller mørk brun. Træfacader skal fremstå som naturtræ, malet/plejet med (upigmenteret farve) eller males i sort farve.

20 km/t
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kongevejen via en ny overkørsel. Internt i lokalplanområdet udlægges en boligvej, der danner et 'loop' rundt i området og forsyner samtlige boliger. Boligvejen etableres som opholds- og legeområde med en maksimal tilladt hastighed på 20 km/t. 

Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, som forbindes med hovedstinettet i det nye Blovstrød; henholdsvis kirkestien mod vest, stien langs det genåbnede vandløb i syd samt den rekreative sti langs Drabæk mod øst.

Teknik- og Planudvalget har den 18. januar indstillet, at lokalplanudkastet godkendes i byrådet.