Arkitekturen på Blovstrød-centret må ikke skamferes

Bygherren har søgt om at indrette bebyggelsen ved Blovstrødcentret til boligformål. Kommunen har været positiv indstillet, men havde i første omgang krævet en nænsom bearbejdning af de ydre arkitektoniske rammer. Det har man - efter en gruppe Blovstrød-borgeres mening - nu totalt fraveget 

For nogle år siden var der en rundvisning i Blovstrød, hvor man så de forskellige bygninger, som arkitekt Georg Jensen have tegnet. Mån så også, hvordan Allerød Kommune havde givet en bygherre lov til at ødelægge den lette og elegante bankbygning. Bemærk, hvordan bygningen er blevet tung og kedelig, idet facaderne ved ombygningen er blevet trukket ud foran de markante søjler. Vil det samme ske ved Blovstrødcentret? Foto: AOB

For nogle år siden var der en rundvisning i Blovstrød, hvor man så de forskellige bygninger, som arkitekt Georg Jensen have tegnet. Mån så også, hvordan Allerød Kommune havde givet en bygherre lov til at ødelægge den lette og elegante bankbygning. Bemærk, hvordan bygningen er blevet tung og kedelig, idet facaderne ved ombygningen er blevet trukket ud foran de markante søjler. Vil det samme ske ved Blovstrødcentret? Foto: AOB

Som vi skrev i september måned, har ejeren af Blovstrød-Centret, Kongeegen A/S, anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan for ejendommen Sjælsø Allé 1-7, således at ejendommen fremover kan anvendes til boligformål.

Ejendomkomplekset er omfattet af en byplanvedtægt for området ved Blovstrød Alle, som blev godkendt af Boligministeriet i 1969.

Ingen mulighed for at tiltrække butikslejere
I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse har ejeren fremført, at det gennem mange år - efter at Netto fik lov til at åbne en butik på Kongevejen - har en hver mulighed for at tiltrække butikslejere været umulig, og at udleje ejendommen iøvrigt til de formål, som er nævnt i byplanvedtægten, har ikke været realistisk.

28 boliger
På den baggrund ønskede ejeren at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Ejeren havde fremsendt et skitseforslag, som viste, at der kan indrettes 28 boliger med et gennemsnitligt areal på næsten 140 kvadratmeter. 

Kongeegen A/S anførte bl.a., at man ønskede alene at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Der var således ikke tale om en forøgelse af bygningsmassen i forhold til nu - bortset fra muligheden for at tilføje carporte og udhuse til boligerne.

Man påpegede endvidere, at den offentlige sti gennem området og bebyggelsen ville man opretholde.

Krav til udformning af dagslys
Forvaltningen så positiv på at indrette centret til boligformål, men pga. bygningernes arkitektoniske kvaliteter anbefalede Forvaltningen, at man stillede store krav til indretning af boligrummene på første sal med hensyn til etablering af dagslys i tagfladen.

Forvaltningen indstillede således til økonomiudvalget, at der blev udarbejdet en lokalplan med henblik på indretning af de 28 boliger, idet lokalplanen skulle sikre, at de eksisterende bygningers arkitektoniske kvaliteter blev opretholdt. 

Uden respekt for de arkitektoniske kvaliteter
Allerød Byråd vedtog den 26. november 2015 at offentliggøre ovennævnte projekt, og nu foreligger der så et forslag til lokalplan nr. 1-136 for Blovstrødcentret, der foreslås omdannet til boliger. 

Efterfølgende har en gruppe Blovstrød-borgere holdt møde og analyseret lokalplanforslaget og gjort opmærksom på, at kommunen nu har fraveget de intentioner, man oprindelig havde om, at de arkitektoniske kvaliteter skulle bevares.

Blovstrød-borgerne mener, at kommunen bl.a. bør fastholde, at det skal være plane ovenlys, der etableres på de markante tagflader, svarende til det, som der i forvejen er på en af bygningsfløjene. Foto: Allerød Kommune

Blovstrød-borgerne mener, at kommunen bl.a. bør fastholde, at det skal være plane ovenlys, der etableres på de markante tagflader, svarende til det, som der i forvejen er på en af bygningsfløjene. Foto: Allerød Kommune

"Eksempelvis har man i lokalplanforslaget nu givet grønt lys for, at man kan udføre kviste på de ellers markante glatte tagflader," lyder det fra gruppen. Dette vil - efter gruppens mening - være meget uheldigt. "Man bør fastholde, at det skal være plane ovenlys, som der i forvejen er på en af bygningsfløjene i dag (jf. ovenstående foto). Ovenlysne kan - hvis det er et lovkrav - evt. udvides i antal.

Borgerne gør endvidere opmærksom på et andet forhold, hvor kommunen har accepteret, at facaderne flyttes ud på den ydre side af bygningens elegante søjlerækker. Dette vil bryde arkitekturen og total ændre bygningsfløjenes lethed og gøre hele byggeriet meget tunkt. Eksemplet kan ses på nabobygningen (jf. øverste foto), som tidligere var en bankbygning, men blev ombygget til boliger. For at få mere dagslys ind i stueetagen mener gruppen, at man godt kan rykke de nuværende facader længer ud - dog således, at de markante søjler stadig holdes fri af facaden.

Det skal dog bemærkes, at bygherren ikke selv i sit forslag har ændret placeringen af facaderne mod nord, i det stuerne er placeret mod syd, hvor der ikke er noget tagudhæng.

Endelig gør gruppen opmærksom på, at facaderne ikke bør udføres med pudsede overflader - som tilladt i forslaget -  men kun må udføres i gule teglsten.

Konklusionen er klar
Blovstrød-borgerne konkluderer: "Indledningsvis skriver kommunen i lokalplanforslaget: 'Bebyggelsen skal fremstå med respekt for og i harmoni med bebyggelsens oprindelige arkitektur' og 'De store afvalmede røde tegltage og de store udhæng med søjlegange skal fastholdes'. Men læser man videre i teksten fraviger kommunen totalt disse intentioner, og har således ikke respekt for de arkitektoniske kvaliteter."  

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt til høring frem til den 28. januar 2016, og hvis du har indsigelser mod dele af forslaget, har du således nu to uger til at skrive til Allerød Kommune om din mening.