'Pulterrummet' bliver højst sandsynlig til boliger

I morgen skal Økonomiudvalget tage stilling til, om man vil give dispensation til byplanvedtægten, således at ejeren af Blovstrød-Centret kan ændre anvendelsen af bebyggelsen og indrette op til 28 boliger

Bygningerne er oprindeligt tegnet af arkitekt Georg Jensen og opført 1968 – 1971 og fremstår karakteristisk med de store afvalmede røde tegltage og store udhæng med søjlegange.   Arkivfoto: AOB

Bygningerne er oprindeligt tegnet af arkitekt Georg Jensen og opført 1968 – 1971 og fremstår karakteristisk med de store afvalmede røde tegltage og store udhæng med søjlegange. Arkivfoto: AOB

Ejeren af Blovstrød-centret, Kongeegen A/S, har anmodet Allerød Kommune om at udarbejde en lokalplan for ejendommen Sjælsø Allé 1-7, således at ejendommen fremover kan anvendes til boligformål.

Ejendomkomplekset er omfattet af en byplanvedtægt for området ved Blovstrød Alle, som blev godkendt af Boligministeriet i 1969.

Krav til erhverv
Byplanvedtægten udlægger vedtægtens område til kun delvis boligformål, idet der i blokken nærmest Sjælsø Allé kun må indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker samt lokaler for liberale erhverv, bibliotek, børnehave, fritidshjem, cafeteria o.l. efter nærmere godkendelse.

I Allerød Kommuneplan 2013 – 2025 har området betegnelsen 'BL.BE.01 – Blovstrød-Centret' og den specifikke anvendelse er her nævnt blandet bolig og erhverv. Det lyder endvidere: "Området må kun anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o. lign."

Ingen mulighed for at tiltrække butikslejere
I sin begrundelse for anmodningen om ændret anvendelse fremfører ejeren, at det gennem mange år - efter at Netto fik lov til at åbne en butik på Kongevejen - har en hver mulighed for at tiltrække butikslejere været umulig, og at udleje ejendommen iøvrigt til de formål, som er nævnt i byplanvedtægten, har ikke været realistisk.

Skitseprojektet, som er udarbejder af Holsøe Arkitekter ApS, viser, at en del af de store parkeringsarealer vil blive indraget til grønt område, og den offentlige sti gennem bebyggelsen bibeholdes. Som det endvidere fremgår af projektet, er det ikke blot 'Pulterrummet' som man foreslår bliver ombygget, men hel bygningskomplekset.

Skitseprojektet, som er udarbejder af Holsøe Arkitekter ApS, viser, at en del af de store parkeringsarealer vil blive indraget til grønt område, og den offentlige sti gennem bebyggelsen bibeholdes. Som det endvidere fremgår af projektet, er det ikke blot 'Pulterrummet' som man foreslår bliver ombygget, men hel bygningskomplekset.

28 boliger
På den baggrund ønsker ejeren at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Ejeren har fremsendt et skitseforslag, som viser, at der kan indrettes 28 boliger med et gennemsnitligt areal på cirka 137 kvadratmeter. Det oplyses, at parkering etableres på de eksisterende parkeringspladser mod Sjælsø Alle, og der er skitseret én plads pr. bolig.

Kongeegen A/S anfører bl.a., at man ønsker alene at ombygge og indrette de eksisterende bygninger til boligformål. Der er således ikke tale om en forøgelse af bygningsmassen i forhold til nu - bortset fra muligheden for at tilføje carporte og udhuse til boligerne.

Man påpeger endvidere at den offentlige sti gennem området og bebyggelsen vil man opretholde.

Krav til udformning af dagslys
På grund af bygningernes arkitektoniske kvaliteter foreslår Forvaltningen, at man stiller store krav til indretning af boligrummene på første sal med hensyn til etablering af dagslys i tagfladen.

Indstiller til 28 boliger
Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at der udarbejdes en lokalplan med henblik på indretning af 28 boliger, idet lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygningers arkitektoniske kvaliteter opretholdes. Samtidig udarbejdes kommuneplanændring med henblik på specifik anvendelse til boligområde – Tæt lav, i princippet med samme bestemmelser som Byparken.

Sagen skal behandles i morgen, tirsdag, i Økonomiudvalget.