Måske forbliver alle chausséstenene i projektet

Teknik- og Planudvalget har behandlet dispositionsforslaget for Kongevejens renovering, men trafiksaneringen delte udvalget

Midterrabattens smukke chaussésten bliver et forskønnelses-element i vejprojektet. Man må håbe, at det bevares i sin fulde længde.  Illustration: AOB

Midterrabattens smukke chaussésten bliver et forskønnelses-element i vejprojektet. Man må håbe, at det bevares i sin fulde længde.  Illustration: AOB

I tirsdags var der møde i Teknik- og Planudvalget, hvor man bl.a. skulle tage stilling til Niras' dispositionsforslag for Kongevejens renovering.

I forhold til skitseprojektet var der - som vi tidligere har nævnt - foretaget ret mange ændringer/besparelser af projektet, som dermed vil give flere væsentlige æstetiske tab for hele vejanlægget.

Antallet af træer halveres
Arbejdet med dispositionsforslaget havde vist, at de fysiske forhold henholdsvis øst og vest for vejen ikke levnede plads til træer i begge sider. Niras anbefalede derfor, at der udelukkende blev plantet træer langs vejens vestside. Dette er en æstetisk forringelse, men samtidig også en pæn besparelse, som må komme projektet til gode.

Fortovsbelægningen forringes
For at holde projektet inden for det afsatte budget, foreslog Niras endvidere at ændre belægningen på fortovene fra fliser til asfalt. Dette er ligeledes en markant æstetisk forringelse. 

Chaussésten ændres til græs
Af økonomiske årsager foreslog Niras endvidere, at nogle midterheller skulle anlægges med græs i stedet for chaussésten, hvilket også ville forringe den æstetiske opgradering af Kongevejen, som udvalget hele tiden har lovet Blovstrød-borgerne. 

Ved udvalgsmødet stemte to af medlemmerne for besparelserne medens tre medlemmer ikke kunne acceptere de æstetiske forringelser, der var foreslået. Formanden for udvalget, Jesper Hammer, oversendte derefter resultatet af afstemningen til budgetforhandlingerne for 2016-2019. 

Resultatet af Teknik- og Planudvalgsmødet var godt for Blovstrød, men viste også, at man skal ikke tage noget som helst for givet endnu. Man må håbe, at økonomiudvalgets medlemmer besinder sig og går ind for den oprindelige lovede opgradering af Kongevejsprojektet.

 

LÆS OGSÅ: Sparekniven på Kongevejen.