Sparekniven på Kongevejen

Så skete det vi havde frygtet. Den flotte nye Kongevej undgår ikke sparekniven, så det bliver et delvis amputeret projekt

Først var det Blovstrød-hallen, der fik sparekniven - nu er det Kong  vejens tur!  Fotomanipulation: AOB

Først var det Blovstrød-hallen, der fik sparekniven - nu er det Kongvejens tur!  Fotomanipulation: AOB

På tirsdag skal Teknik- og Planudvalget tage stilling til det dispositionsforslag, som Niras har udarbejdet for Allerød Kommune. Tidligere har der været forelagt et skitse-forslag til trafiksanering af Kongevejen, der som bekendt bl.a. omhandlede hastigheds-nedsættelse, æstetisk opgradering samt en ændret placering af busstoppestederne.

Formålet var at reducere Kongevejens barriereeffekt, således at vejen i fremtiden ville kommer til at binde byområderne på begge sider af vejen bedre sammen.

Kommunens rådgiver, Niras, har nu udarbejdet et dispositionsforslag i en højere deltaljeringsgrad end de overordnede skitser, som hidtil har ligget til grund for projekt og beslutninger.

I forhold til skitseprojektet er der foretaget følgende væsentlige ændringer i projektet:

Antallet af træer halveres
Arbejdet med dispositionsforslaget har beklagelig vist, at de fysiske forhold henholdsvis øst og vest for vejen ikke levner plads til træer i begge sider, hvilket er noget af en stor overraskelse og vil jo total ændre helhedsbilledet. Men det må dog i sig selv give en pæn besparelse.

Niras anbefaler derfor, at der udelukkende plantes træer langs vejens vestside, hvilket også giver bedre vækstforhold for træerne, undskylder man med.

Fortovsbelægningen forringes
I notatet til Teknik- og Planudvalget lyder det: “For at holde projektet inden for det afsatte budget og fastholde den overordnede projektidé, foreslår Niras at ændre belægningen på fortovene fra fliser til asfalt med overfladebelægning.” Dette er en æstetisk forringelse og samtidig også en stor overraskelse, idé flisebelægningen hele tiden have må have været med i budgetoverslaget!

Støjdæmpende vejbelægning?
I teksten lyder det endvidere: “Af hensyn til Blovstrøds særegne karakter, og for at skabe bedre sammenhæng på tværs, forslås det, at overfladebelægningen udføres med en lys grå granitskærv, der har samme nuance som den granit, der anvendes i midterhellerne.” Man må gå ud fra, at der er tale om en støjdæmpende vejbelægning, som Teknik- og Planudvalget hele tiden har lovet.

Chaussésten ændres til græs
Af økonomiske årsager foreslås endvidere, “at enkelte midterheller anlægges med græs. Den centrale del af strækningen fastholdes med granit for at fremhæve og forbedre sammenhængen på tværs af Kongevejen.” Dette er også meget overraskende, at man nu skærer så dybt, at man på visse strækninger vil erstatte chaussésten med græs, hvilket også vil forringe den æstetiske opgradering, som man hele tiden har lovet Blovstrød-borgerne.

Man må håbe, at Teknik- og Planudvalget ikke går med på den besparelse, som kun udgør kr. 370.000,-. I øvrigt er der praktisk talt ingen vedligeholdelse ved chaussésten - de holder evigt.

Budgetansvar
Generelt må vi her fra AOB sige, at det er ufatteligt, at man skal svinge sparekniven så meget, når man oprindeligt havde regnet med at etablere et lysreguleret vejkryds og et lysreguleret fodgængerovergang til flere milioner!  Og nu sparer man iøvrigt den ovennævnte række af træer på den ene side af Kongevejen. Vi spørger bare: Hvem har udarbejdet og ansvaret for de budgetter, som - inden man er gået i gang med den endelige projektering - slet ikke kan holde?

AOBs kommentarer
Nedenfor har redaktionen (med rød tekst) indskrevet kommentarer til det af Niras nu udarbejdede dispositionsforslag. Som det fremgår, er der er tale om både positive og negative bemærkninger.

   Den nordliste del af Kongevejs-projektet

  Den nordliste del af Kongevejs-projektet

Den sydligste del af Kongevejs-projektet

Den sydligste del af Kongevejs-projektet