Borgmesteren svarer Blovstrød-borgerne

Ved mødet i Blovstrødhallen i sidste måned med emnet "Blovstrød-borgernes naboskab til Center Sandholm" blev der stillet spørgsmål til bl.a. borgmester Jørgen Johansen. Her følger svarene

Der var omkring 350 Blovstrød-borgere, som i sidste måned var mødt op til orienteringsmødet om naboforholdet til Center Sandholm. De fleste spørgsmål blev stillet til politiet, men også borgmesteren modtog flere spørgsmål, som han nedenfor svarer på. Foto: AOB

Der var omkring 350 Blovstrød-borgere, som i sidste måned var mødt op til orienteringsmødet om naboforholdet til Center Sandholm. De fleste spørgsmål blev stillet til politiet, men også borgmesteren modtog flere spørgsmål, som han nedenfor svarer på. Foto: AOB

Borgernes naboskab til Center Sandholm
Under og efter borgermødet i Blovstrødhallen den 16. november modtog borgmester Jørgen Johansen flere spørgsmål fra deltagerne på mødet. Borgmesteren har efterfølgende sendt svarene direkte til spørgerne, men vil gerne samtidig dele svarene til AOBs læsere, da han tænker, at det måske også interesserer en del af de øvrige borgere i Blovstrød.

Bedre belysning på Sandholmgårdsvej
En spørger efterlyste bedre belysning på strækningen mellem Center Sandholm og Sjælsmark, da der her færdes mange bløde trafikanter uden lys eller reflekser. 

Borgmesteren svarer i den forbindelse: "Jeg mener, at vi med etablering af den nye cykel/gangsti på Sandholmgårdsvej frem til Center Sandholm tog et stort skridt i en mere trafiksikker retning. Der er ikke i Allerød Kommune afsat midler til belysning af stien, men jeg har rejst problemstilling over for de statslige myndigheder, så de også er opmærksomme på, at belysning både vil øge sikkerhed og tryghed for centrets beboere, kommunes borgere. 

Strækningen over mod Sjælsmark er for største dels vedkommende beliggende i Hørsholm Kommune, da kun ca. 500 meter af de i alt ca. 2 km ligger i Allerød. Hørsholm Kommune har tidligere i år oplyst, at de ikke har aktuelle planer om at etablere sti langs strækningen. Der er derfor heller ikke arbejdet videre med muligheden i Allerød Kommune."

En tilhører sagde iøvrigt til AOB: "Der var stor ros til borgmesteren, som var ham, der susede rundt med mikrofonen til de spørgende borgere - det var rigtig fint at se." Foto: AOB

En tilhører sagde iøvrigt til AOB: "Der var stor ros til borgmesteren, som var ham, der susede rundt med mikrofonen til de spørgende borgere - det var rigtig fint at se." Foto: AOB

Gener fra projektørlys
En anden borger har henvendt sig til både Røde Kors og borgmesteren på grund af gener fra projektørlys fra Center Sandholm om natten. 

Her svarer Jørgen Johansen: "Kommunen har ikke givet tilladelse til at placere master til projektører. Sådanne master kræver landzonetilladelse. Lygter på bygninger kræver derimod ikke tilladelse. Jeg har på baggrund af henvendelsen fra borgeren derfor bedt Center Sandholm om en redegørelse."

Sikre cykler til rådighed
Borgmesteren fortsætter: "Samme spørger foreslår, at vi af hensyn til trafiksikkerhed stiller synlige hvide cykler til rådighed for beboerne på Center Sandholm. Jeg mener ikke, at det er en kommunal opgave at stille cykler til rådighed. Men idéen med at male cyklerne i en bestemt farve, synes jeg er rigtig god, og jeg har opfordret Center Sandholm at gå videre med denne idé."

Borgmesteren vil sluttelig endnu engang benytte lejligheden til at takke for et godt – og særdeles velbesøgt – Blovstrød-borgermøde.