FREDNINGER I BLOVSTRØD

Kilde:  Danmarks Naturfredningsforening

Blovstrød Gadekær og gadejorden
Overfredningsnævnets kendelse af 16. juni 1947.
Umatrikuleret areal. Skal henligge i uændret tilstand med offentlig adgang.

Blovstrød Kirkes omgivelser
Fredningsnævnets kendelse af 26. april 1951.
Omfatter matrikel 1a, 5h og 41a Blovstrød By og Sogn.
Status quo fredning.

Blovstrød øst, engarealer
Fredningsnævnets kendelse af 6. marts 1970.
Omfatter matrikel nr. 9a, 9io, 10cp, 10cl Blovstrød By og Sogn
Tilstanden (ubebyggede græsmarker) må ikke ændres.

Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads i Allerød, Birkerød og Hørsholm Kommuner
Fredningsnævnets kendelse af 17. november 2000 for følgende matrikelnumre:
1b, 4a, 4b, 11n Blovstrød By, Blovstrød
2c, 4c og 13a Kettinge By, Blovstrød
del af 17 a, matr. nr. 17 Sjælsmark By, Blovstrød
del af 1a, del af 1f, matr. nr. 6 Sandholm By, Blovstrød
1e, 4e, 4f, 4h Sandholm By, Blovstrød
10a, 10b, 11, 12 Sjælsø Ejerlav, Blovstrød
del af 4a, del 4b, del af 4c samt matr. nr. 5 Sandholm, Blovstrød
del af 2a, del af 2g, del af 3, matr. nr. 8l, 10c, del af 41a, matr. nr. 42 Høvelte By, Blovstrød
100b, 114 Birkerød By, Birkerød
Fredningens formål er at hindre arealernes udnyttelse til byudvikling og andre tekniske anlæg eller til landbrugsmæsige formål. Fredningen træder i kraft, når Forsvaret forlader arealet. Indtil da reguleres drift og pleje m.v. af den drifts- og plejeplan, der udarbejdes i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Forsvaret.

Arealer ved Sjælsø
Overfredningsnævnets kendelse af 11. juli 1950.
Omfatter matrikel 1a og 1d Sandholmgård, Blovstrød Sogn og 9 Sjælsø Blovstrød Sogn. Del af en stor fredning omkring Sjælsø. Øvrige arealer indenfor fredningen beliggende i Hørsholm Kommune.
Tilstand må ikke forandres. Udsigten fra vejen skal bevares.

Øxenholms omgivelser
Fredningsnævnets kendelse af 31. august 1950.
Omfatter matrikel nr. 41q, 41r, 41t, 41u Blovstrød By og Sogn.
Fredning af udsigten fra vejen ned over mosen.